EU-utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8)


Remisser

KSLA:s fiskekommitté har tidigare förordat ”… En översyn av de statliga verken som hanterar havsmiljöerna med ett Maritimt verk som målbild. Fisket kan inte enbart hanteras som livsmedelspolitik och regeringen bör uppmärksamma detta i pågående och kommande utredningar.”

Med utgångspunkt från bland annat detta tillstyrker KSLA huvuddragen i utredningens förslag. Det är angeläget att genomföra föreslagna förändringar även om frågetecken kvarstår beträffande utredningen om framtida organisering av de av Fiskeriverkets verksamheter som inte ska föras över till den nya myndigheten, utredningen om reformerad fysisk planering av havsområdena samt den utredning om forskningsverksamheten som uppdragits åt Formas och Statskontoret.

De verksamheter som är under utredning är resursmässigt stora och mycket viktiga för den nya myndighetens verksamhet. KSLA bedömer att oavsett vilken strategi regeringen väljer för tillsättandet, snabbt eller först när de pågående utredningarna är klara, så är det av stor vikt att sakfrågorna eller kompetensen inte blir lidande under genomförandet. Processen bör ges mer tid om det finns risk för detta.

KSLA har tidigare tillstyrkt den förändring av myndighetsstrukturen som föreslogs gällande fiske och havsresurser och delar utredarens överväganden när det gäller den nya myndighetens inriktning, verksamhet och ledning. Regeringen bör dock ”skynda långsamt” för att förslagen från de olika utredningar som pågår rörande förvaltandet av fiskbestånden ska harmoniera. KSLA anser att förvaltandet av säl ska övergå till den nya myndigheten men att främjandefrågor beträffande fiske ska övertas av Jordbruksverket, för att skilja på tillsyn och kontroll. Frågan om den FoU-verksamhet som bedrivs inom Fiskeriverket bör utredas vidare. KSLA poängterar vikten av att det långsiktiga FoU-arbete som idag bedrivs inom Fiskeriverket inte blir lidande av överflyttning till annan huvudman.

KSLA stödjer utredarens förslag att centralisera och flytta över vattenmyndigheternas verksamheter till den nya myndigheten, för att harmoniera med den hopslagning av län och centralisering av vissa verksamheten till ett fåtal eller enstaka län som den pågående utredningen om statlig regional förvaltning kan komma att föreslå. Den nya myndigheten kommer att ges bättre samverkansmöjligheter med andra myndigheter än vad som är fallet idag. Länsstyrelsernas roll i genomförandet av nationell politik på regional nivå kommer att stärkas. KSLA anser att mycket av den verksamhet som bedrivs på nationell nivå idag kan delegeras till länsstyrelserna.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…