Yttrande om förslag till klimatpolitiskt ramverk m m


Remisser

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål, Dnr M2016/00703/KI.

Sammanfattningsvis

vill KSLA framhålla att det är positivt och viktigt att det nu finns ett förslag på klimatpolitiskt ramverk som har så stor politisk enighet bakom sig. KSLA anser vidare att:

  • Sverige bör ta tillvara sina goda förutsättningar och satsa på en tidigare omställning, vilket också ligger i linje med ambitionen att vara ett föregångsland.
  • Sänkta utsläpp från jordbruk är förvisso en angelägen utmaning, men kräver välgjord analys för att inte ge en missvisande bild av vad som kan uppnås utan att motverka Kyotoprotokollets intentioner om bibehållen livsmedelsproduktion.
  • För att fånga t.ex. livsmedelsproduktionens och -konsumtionens faktiska åtgärdspotential krävs, utöver en bra redovisning för den rapporterade sektorn, också redovisning av konsumtion och flytt av miljöpåverkan till andra länder.
  • Det är olämpligt att påverkan från skogs- och jordbruk jämförs med utsläpp av fossilt kol från trafik, basindustri, m.m.
  • Det är viktigt att en svensk klimatlag utformas så att Sveriges mål regelbundet kan förändras beroende på ökad kunskap och/eller händelser i omvärlden.
  • Jord- och skogsbruk bör lyftas fram bland de strategiskt viktiga områden där satsningar på forskning och innovation är särskilt betydelsefulla. Betydande forskningsinsatser krävs för att ge förutsättning för ett mer produktivt, skonsamt, lönsamt och klimatvänligt bruk av våra naturresurser.

Hela yttrandet finns för nedladdning till höger.

Yttrandet skickades till Miljö- och energidepartementet den 10 juni 2016.

→ Till remissen på Regeringskansliets hemsida.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…