2016-06-10 KSLA_Miljomalsberedn_Klimatpol ramverk


Yttrande om förslag till klimatpolitiskt ramverk m m

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål, Dnr M2016/00703/KI.

Sammanfattningsvis

vill KSLA framhålla att det är positivt och viktigt att det nu finns ett förslag på klimatpolitiskt ramverk som har så stor politisk enighet bakom sig. KSLA anser vidare att:

  • Sverige bör ta tillvara sina goda förutsättningar och satsa på en tidigare omställning, vilket också ligger i linje med ambitionen att vara ett föregångsland.
  • Sänkta utsläpp från jordbruk är förvisso en angelägen utmaning, men kräver välgjord analys för att inte ge en missvisande bild av vad som kan uppnås utan att motverka Kyotoprotokollets intentioner om bibehållen livsmedelsproduktion.
  • För att fånga t.ex. livsmedelsproduktionens och -konsumtionens faktiska åtgärdspotential krävs, utöver en bra redovisning för den rapporterade sektorn, också redovisning av konsumtion och flytt av miljöpåverkan till andra länder.
  • Det är olämpligt att påverkan från skogs- och jordbruk jämförs med utsläpp av fossilt kol från trafik, basindustri, m.m.
  • Det är viktigt att en svensk klimatlag utformas så att Sveriges mål regelbundet kan förändras beroende på ökad kunskap och/eller händelser i omvärlden.
  • Jord- och skogsbruk bör lyftas fram bland de strategiskt viktiga områden där satsningar på forskning och innovation är särskilt betydelsefulla. Betydande forskningsinsatser krävs för att ge förutsättning för ett mer produktivt, skonsamt, lönsamt och klimatvänligt bruk av våra naturresurser.

Hela yttrandet finns för nedladdning till höger.

Yttrandet skickades till Miljö- och energidepartementet den 10 juni 2016.

→ Till remissen på Regeringskansliets hemsida.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.