DNR U2017-00732-F_KSLAs svar


KSLA:s yttrande över förslag kring hantering av oredlighet i forskning

Akademien har lämnat synpunkter på betänkandet om åtgärder för att ”främja god sed och hantera oredlighet i forskningen”, SOU 2017:10. KSLA välkomnar förslaget att inrätta en oberoende nämndmyndighet som ska hantera frågor om oredlighet i forskningen och instämmer i stort med utredningens förslag. KSLA anser dock att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) med sitt nya uppdrag att granska forskningens kvalitet vid landets lärosäten skulle vara en lämpligare värdmyndighet än Vetenskapsrådet.

Läs hela remissvaret i pdf:n till höger.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…