KSLAs yttrande om Kunskapsplattform Skogsproduktion


Kunskapsplattform för skogsproduktion

Inom ramen för regeringsuppdraget om Adaptiv skogsskötsel har Skogsstyrelsen tagit fram en Kunskapsplattform för skogsproduktion. I denna redovisas hur det ser ut i skogen avseende föryngringar, röjning, gallring, klövviltets påverkan och mycket annat av betydelse för skogsproduktion. Dessutom redovisas Skogsstyrelsens slutsatser och ställningstaganden.

KSLA har lämnat sitt yttrande på Skogsstyrelsens Kunskapsplattform för skogsproduktion.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.