KSLA:s yttrande om Kvotplikt för biodrivmedel


Remisser

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringens förslag till en ny lag om kvotplikt för biodrivmedel liksom förslag till ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

KSLA menar att det kvotpliktspaket som föreslås inte är tillräckligt kraftfullt eftersom det inte tar hänsyn till:

  • högre mål för inblandning av biodrivmedel,
  • klimateffekter, eller
  • långsiktighet för regelverken.

KSLA anser att låginblandning av biodrivmedel i fossila bränslen är ett effektivt sätt att få ut biodrivmedel på marknaden och därmed sänka GHG-utsläppen (Green House Gas) från transporter och minska användningen av fossila bränslen. Kvotplikt är ett sätt att garantera inblandning av biodrivmedel samtidigt som det garanterar en marknad utan alltför kraftfulla svängningar.

KSLA anser att om förslaget ska stimulera till en ökad inhemsk produktion och tilltagande användning av biodrivmedel krävs antingen en tydligt kommunicerad successivt ökande kvot (inblandningsandel), full skattefrihet eller motsvarande stimulans för alla biodrivmedel över kvotpliktsnivån, eftersom dessa är dyrare att producera än de fossila alternativen.

Yttrandet i sin helhet kan laddas ned till höger


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.