Möjligheter till intensivodling av skog (MINT), Jo 2008/1885


Remisser

Denna utredning har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört på regeringens uppdrag. Utredningsdirektivets viktigaste grundansats var att SLU skulle utreda ”möjligheter till intensivodling av skog på mark som saknar höga naturvärden”.

Med detta som utgångspunkt har utredningen framförallt pekat på olika möjligheter till intensiv odling av skog och i mindre omfattning lagt vikt vid och utrett hur olika miljövärden påverkas. Vi anser att det är i enlighet med direktivet. Utredningen har gjort ett gediget arbete och ger en bra bild av de olika tekniskt/biologiska möjligheterna för intensivodling av skog i Sverige.

Samtidigt är kanske utredningsförslagen väl optimistiska gällande de ekonomiska möjligheterna för intensivskogsodling och man pekar förmodligen i för liten omfattning på negativa miljökonsekvenser av sådan odling. Det saknas dessutom en analys av vilka konsekvenser utredningens förslag om att intensivodling bör betraktas som pågående markanvändning kan komma att innebära för natur- och miljövärden – även på andra marker än med låga naturvärden. Dessa aspekter bör diskuteras ytterligare för att ge de redovisade mycket optimistiska produktionsförslagen en god trovärdighet i det fortsatta arbetet.

Samtidigt som vi i grunden är positiva till att det ges möjligheter till intensiv skogsodling i Sverige, vill vi peka på de stora möjligheterna till en rejält ökad virkesproduktion som finns genom bättre skogsskötsel på den ordinära skogsmarken. Att utreda detta låg inte inom utredningens ramar. Dock skulle det ha varit bra om även dessa möjligheter hade belysts i en något större omfattning för att kunna jämföra insatser, avkastning och konsekvenser i det traditionella skogsbruket med insatser i intensivskogsodling. Som exemplifiering av detta kommer halva tillväxtökningen i MINT-utredningen från traditionellt föryngringsarbete vilket bör uppmärksammas mer. Ökad kvalitet i föryngringsarbetet är inte bara en bas för intensiva metoder utan är den särklassigt viktigaste metoden i sig för att långsiktigt öka tillväxten i våra skogar!

Vi anser vidare att utredarna på ett bra vis har utrett den intensiva odlingens bidrag till att minska klimatproblemen. Intensiv skogsodling kan bidra till att substituera fossila bränslen och produkter – som förbrukar mycket fossil energi – med förnybar bioenergi och produkter med en lägre fossil energipåverkan.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…