Yttrande över förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv


Remisser

KSLA har den 30 november 2013 yttrat sig över

Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

 

KSLA har i sammanfattning följande synpunkter på förslaget. Ladda ned hela yttrandet till höger.

  • Artnamnet storskarv bör undvikas i förvaltningsplanen eftersom planen i huvudsak handlar om underarten mellanskarv. För att inte helt utesluta storskarv kan begreppet ”skarv” istället användas.
  • Förvaltningsplanen måste kompletteras med flera fundamentala delar för att kunna fungera som vägledning för förvaltningen av skarv i landet.
  • Dokumentet har stora brister i dispositionen och den övergripande strukturen. Det behövs en omfattande omarbetning för att det ska kunna användas som underlag för en ekosystembaserad och adaptiv förvaltning.
  • Mot bakgrund av skarvens nuvarande mycket goda populationsstatus bedömer KSLA att det finns goda förutsättningar att överbrygga de konflikter som finns kring fågeln genom aktiva förvaltningsåtgärder i form av jakt.
  • Naturvårdsverket har mandat att kvantifiera gynnsam bevarandestatus för skarv i Sverige. En sådan kvantifiering är grundläggande för en ändamålsenlig förvaltning.
  • Det är en allvarlig brist att nuvarande uppföljning av fiskbestånd och skador på fisket inte redovisas.
  • Förvaltningsplanen är inkonsekvent i sin bedömning av forskningsläget när det gäller skador på fiskbestånd. Skarv kan ha negativ påverkan på fiskbestånd vilket även är kärnan i konflikten kring skarv.
  • Naturvårdsverket bör i högre utsträckning basera förvaltningsplanen på EU-kommissionens guidelines för beslut om undantag från fågeldirektivet. I planen bör det ingå en tolkning av hur dessa ska appliceras i den nationella förvaltningen.
  • Skarvpredation på lekplatser försvårar återhämtning av kustens större rovfiskar och är därför en mycket viktig naturvårdsfråga. Det är en central fråga för en aktiv förvaltning och för att fastställa orsakssamband inom ramen för en adaptiv förvaltning.

 


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…