Yttrande över förslag till policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet


Remisser

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringskansliets förslag till policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet, Dnr UD2016/09273/IU.

Sammanfattning

  • KSLA ser med tillfredsställelse på att de areella näringarna i förslaget till policyramverk getts stor plats med tydliga argument för deras vikt för ett fattigdomsinriktat utvecklingssamarbete med hållbarhet i fokus. Följande är KSLA:s viktigaste budskap när arbetet med policyramverket nu ska färdigställas:
  • Den framtida livsmedelsförsörjningen kommer att kräva en modernisering av det afrikanska lantbruket, inte minst för att kunna försörja en kraftigt ökande stadsbefolkning, men också för att anpassa till framtida klimatutmaningar.
  • Den nödvändiga moderniseringen av det afrikanska lantbruket, som måste bygga på dagens småbruk, kräver en kraftfull satsning på grundläggande samhällsfunktioner som stödjande expertmyndigheter, rätt och uppmuntran till fria producentföreningar och på högre lantbruksutbildning och därtill hörande forskningsverksamhet.
  • Svenska bonde- och konsumentorganisationer liksom ett antal av statens myndigheter och lärosäten med koppling till de gröna näringarna har goda förutsättningar att medverka i utvecklingssamarbetet.
  • Den svenska biståndsadministrationen måste stärkas personellt och kompetensmässigt för att kunna anta utmaningen om en förstärkt satsning på de areella näringarna i det svenska utvecklingssamarbetet.

Läs KSLA:s ytterligare synpunkter i det fullständiga remissvaret här till höger.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…