7356 Rapport Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor


Yttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor

Rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor” har remitterats av Utbildningsdepartementet. KSLA sammanfattar sina synpunkter på den remitterade rapporten så:

KSLA avstyrker utredningens förslag i deras huvuddelar. Bl a anser KSLA att:

  • Externa medel från alla finansiärer ska ha samma vikt.
  • Förslagen beträffande bibliometri bör övervägas ytterligare.
  • Förslagen beträffande samverkan är ofullständiga. Dock bör pilotprojekt för värdering av samverkan genomföras.

Det fullständiga svaret, rapporten och en PM om rapporten kan hämtas till höger.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.