PM Prestationsbaserad resurstilldelning


Yttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor

Rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor” har remitterats av Utbildningsdepartementet. KSLA sammanfattar sina synpunkter på den remitterade rapporten så:

KSLA avstyrker utredningens förslag i deras huvuddelar. Bl a anser KSLA att:

  • Externa medel från alla finansiärer ska ha samma vikt.
  • Förslagen beträffande bibliometri bör övervägas ytterligare.
  • Förslagen beträffande samverkan är ofullständiga. Dock bör pilotprojekt för värdering av samverkan genomföras.

Det fullständiga svaret, rapporten och en PM om rapporten kan hämtas till höger.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.