Remiss Betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)


Remisser

KSLA anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt har genomfört sitt uppdrag. Akademien stödjer i huvudsak utredningens förslag till åtgärder och förändringar i gällande lag och förordning.

KSLA ser det centralt att förslaget på att obligatoriskt ansluta kommunal räddningstjänst till systemledning och ledningscentraler genomförs. Det torde medföra att statligt övertagande inte behöver bli aktuellt.

Skulle detta trots allt bli aktuellt instämmer KSLA med utredningens förslag att om räddningsinsatsen är omfattande eller om det annars finns synnerliga skäl ska staten ha möjlighet att överta ansvaret. KSLA föreslår att ansvaret då åvilar MSB eller någon Länsstyrelse.

Läs hela remissvaret i pdf:n till höger.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstragegin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst. På vilket sätt kommer…

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.