Yttrande över betänkandet Djurhållning och miljön


Remisser

KSLA:s yttrande över betänkandet Djurhållning och miljön – hantering av risker och möjligheter med stallgödsel (SOU 2013:5)

Uppdraget för utredningen är kartläggning och analys av regler och hantering av stallgödsel och andra biologiska produkter. Detta kan mer detaljerat redovisas som en genomgång av:

 • bestämmelser som idag gäller för stallgödsel och andra biologiska produkter,
 • överlappningar eller luckor i nuvarande regelverk,
 • enhetlig behandling av restprodukter på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet,
 • ändamålsenlighet och frågor som omfattar olägenheter för lantbruksföretaget,
 • bestämmelser i avfallsförordningen som berör stallgödsel och växtrester i förhållande till särskilda regler för animaliska biprodukter.

Rapporten är mycket omfattande och detaljerad samtidigt som den bygger på ett helhetsperspektiv. Fokus ligger på djurhållningen och därmed stallgödselhanteringen, men också förutsättningarna för att åstadkomma ett ökat kretslopp av olika livsmedelsavfall.

De kommentarer som KSLA framför anknyter i första hand till de delar av rapporten som berör de ämnesområden som ligger inom akademiens verksamhetsram. Här följer ytterst koncentrerat sammanfattande synpunkter. Ladda ned det fullständiga yttrandet till höger!

Fortsatt expansionsmöjlighet för biogas på gårdsnivå

 • Utredningens förslag att höja gränsen för när en anläggning blir tillståndspliktig är bra men hade kunnat anges som 300 000 m3 metan istället för som gasformigt bränsle.
 • Det är viktigt att stallgödsel fortsatt har karaktären av en resurs och inte betraktas som avfall.
 • Det är viktigt att tydliggöra under vilka förutsättningar vegetabiliska och animaliska fraktioner utanför jordbruket kan tillföras en gårdsbaserad biogasproduktion.
 • Det är angeläget att aktivt arbeta med de fraktioner som redan idag med tillgänglig teknik kan bidra till ökad tillgång på biogas och därmed vara en för växtodlingen värdefull rötrest.

 Täckning av behållare och andra lager för rötrest

 • Tydliggör möjligheten för teknikutveckling och investeringsstöd för effektiva spridningssystem av rötrest.
 • Det behöver undersökas vilka sätt som är mest kostnadseffektiva i att minska metanavgång från rötrest; tak kan jämföras med att sänka temperaturen eller att öka utrötningsgraden.

 Koncentration av miljöprövning

 • Det är viktigt med likformade bedömningsgrunder i beredande instanser.
 • Utredningens förslag om ökad vägledning från Jordbruksverket för att förkorta prövningstiden är bra.

 Rättssäkerhet

 • Det är mycket angeläget att all granskning inför varje beslut bygger på individuell prövning.
 • Kommunala miljöinspektörer tvingas ofta till godtyckliga bedömningar eftersom tillräcklig vägledning för tillsyn saknas. Att utveckla företagens egenkontroll och ge den större legitimitet kan vara ett sätt att minska behovet av tillsyn och därmed minska administrativa bördan.
 • Hur tillsynstaxor beräknas upplevs ofta som svårt att förstå för den enskilde. Detta är också en rättsäkerhetsfråga.

Samhällets och myndigheters attityd till djurgårdars expansion

 • Hur regler utformas är av stor betydelse för både viljan och möjligheterna att kunna utöka sin djurhållning.
 • Lantbrukare bör mötas av en välkomnande inställning för att de både skapar arbetstillfällen och ökar den svenska livsmedelsproduktionen – en fråga med en viss symbolik som ibland tolkas som ett relativt mindre intresse i Sverige för livsmedelsproduktion jämfört med andra länder. 

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.