Yttrande över Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat


Remisser

KSLA har beretts tillfälle att till Formas lämna synpunkter på Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat, dnr 2018-00369

KSLA anser att det är viktigt att ett nationellt forskningsprogram om klimat startar och tillstyrker därmed detta. KSLA anser att forskningsprogrammet har höga ambitioner och i huvudsak genomtänkta strategier.

Det svenska jord- och skogsbruket har en avgörande roll för klimatomställningen. Svenska skogens roll för klimatarbetet är väl känt och är helt avgörande för Sveriges klimatomställning. Detta genom skogens förmåga att ta upp och lagra kol och dels genom att använda skogsråvara för att ersätta produkter med negativ klimatpåverkan. Ett hållbart skogsbruk är således en viktig nyckel till ett biobaserat och hållbart samhälle med förnyelsebara råvaror. Jordbrukets bidrag i klimatarbetet är också avgörande för Sverige. Svenskt jordbruk är jämfört med många andra länders betydligt mer klimatsmart, med mindre växthusgasutsläpp och övrig miljöpåverkan. Ofta lyfts jordbruket som ett problem, med dess växthusgasutsläpp. Exempelvis nämns djurhållning enbart i negativ bemärkelse i samband med utsläppsminskning. Synen på jordbruket ger en förenklad och ofta felaktig bild som kan leda klimatarbetet helt fel.

Såväl jord- som skogsbruk har stora utvecklingsmöjligheter. Genom ny teknik och metodik kan väsentligt mera klimatsmarta produkter produceras. Det är i den primära produktionen som förutsättningarna för bioekonomin skapas. KSLA anser att ett större fokus bör läggas vid utveckling av ny teknik och nya metoder för att öka värdet och produktionen inom de agrara näringarna. Ökad satsning bör genomföras vad gäller effektivisering genom precisionsodling/skogsbruk. Detta kan bland annat ske genom ökad digitalisering längs hela värdekedjan Det är en stor utmaning att hitta mer skonsamma och samtidigt produktiva lösningar. Forskning inom den primära produktionen bör således tydligt inkluderas i forskningsagendan.

/…/

Hela yttrandet kan hämtas här till höger.

 


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…