SOU 2013_68 Ekosystemtjanster KSLAs yttrande


Remissvar: Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

KSLA har den 9 januari 2014 lämnat synpunkter på SOU 2013:68 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (Miljödepartementet).

Övergripande ställningstagande

KSLA anser att det är värdefullt att att regeringen påbörjat insamling av kunskap om ekosystemtjänster och deras betydelse för långsiktigt hållbar utveckling, och stödjer huvuddragen i utredningens förslag till åtgärdspaket.

Samtidigt bedömer KSLA att det behövs fördjupad utredning på flera områden. Utredningens förslag är starkt myndighetscentrerade vad avser genomförandet – det behövs fler kopplingar till näringsliv, det övriga civilsamhället och forskningen.

En stor utmaning är svårigheten att överföra allmän förståelse för ekosystemtjänsternas betydelse till konkret bedömning av vad som är ett avvägt beslut i en specifik situation. Här anser KSLA att det fordras fortsatta analyser och en bred medverkan även från samhället i stort vid sidan av berörda offentliga organ.

KSLA delar utredningens grundsyn att produktionsmetoder som är ägnade att pressa ut ständigt ökande mängder försörjande tjänster ur ekosystemen (maximera avkastningen) i vissa situationer har lett till en oroande stress på ekosystemen med fallande status för flera livsfrämjande ekosystemtjänster. Därtill upplevs utvecklingen i vissa lägen utgöra ett hot mot kulturella ekosystemtjänster eller särskilt värdefulla biotoper. Likaså noterar vi att även kommuner och offentliga institutioner ofta prioriterar kostnadsbesparing eller nya arbetstillfällen framför beaktande av de ekosystemtjänster som förloras vid exploatering. Samhället i sin helhet har ett delat ansvar för utvecklingen.

Utredningens förslag om ökade informationsinsatser för att sprida kunskap om ekosystemtjänsterna viktigt, men informationen måste få en tydlig målgruppsorientering om den skall ge en påverkan.

KSLA biträder förslaget om en särskild utredning beträffande ekologisk kompensation i vardagslandskapet och föreslår att utredningen överväger om denna princip kan tillämpas på all exploatering som tar mark i anspråk på ett irreversibelt sätt.

Ladda ned det fullständiga remissvaret till höger.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…