Remissvar om den strategiska forskningsagendan för livsmedel


Remisser

KSLA har fått möjlighet att besvara Formas remiss om den strategiska forskningsagendan för livsmedel, Dnr 2019-02159.

KSLA välkomnar forskningsprogrammet för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem och tycker att flera delar av programmet är väl skrivet och tar upp områden som kommer att gynna utvecklingen av Sveriges livsmedelssystem. Syftet med programmet, som beskrivs relativt väl i del 1, är att vara ett viktigt stöd i Livsmedelsstrategin för att stärka svensk livsmedelssektor, vilket innebär en ökad hållbar produktion med bättre lönsamhet.

Uppfattningen från KSLA är dock att forskningsprogrammet i stort är ett mer generellt program än vad som är beskrivet i syftet. Programmet andas mer problemanalys än utvecklingsanalys och vissa viktiga moment uppfattas som bristfälligt beskrivna så som t ex teknikutveckling, företags- och affärsmodeller, AI, genetiska utvecklingsområden samt marknadsfrågor. I programmet uttrycks generellt att forskningen ska ”bidra” till kunskap och kompetens, vilket kan uppfattas som passivt.

Den strategiska agendan består av fem teman där 1 och 5 i mångt och mycket går i varandra.

De angivna temana är

  • Nya lösningar för en miljömässig hållbar livsmedelsproduktion
  • God mat för hälsa och välbefinnande
  • Maten, måltiden och konsumenten
  • Innovativ, spårbar och säker mat
  • Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem

Vissa tvärgående perspektiv är aspekter som är tänkta att adresseras inom programmet. Dessa är

  • Förnyelse och transformation
  • Digitalisering
  • Kompetensförsörjning
  • Internationalisering
  • Jämlikhet och rättvisa

KSLA behandlar temana och de tvärgående perspektiven i sitt remissvar som kan hämtas här uppe till höger. Remissvaret har formen av ett enkätsvar, svarsdatum 2019-08-22.


Enaforsholmskursens 70 års-jubileum!

Flera guidade turer, spännande föreläsningar och som avslutning öppet hus på Enaforsholm…

Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedels-försörjning är livsviktig för…

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment…

Biblioteket är tillsvidare stängt! Besök kan göras efter överenskommelse.