KSLA-Ny djurskyddslag SOU 2011-75


Synpunkter på betänkande om ny djurskyddslag

KSLA har lämnat synpunkter på betänkandet ”Ny djurskyddslag” (SOU 2011:75) från Landsbygdsdepartementet.

KSLA delar utredarens uppfattning om att djurskyddslagstiftningen ska vila på en tydlig etisk grund och ha en stark förankring i samhället. Djurens välfärd hör till de allra viktigaste faktorerna, när konsumenterna bedömer lantbrukets kvalitet och trovärdighet.

KSLA anser det dock förvånande att hela utredningen och dess förslag präglas av ett snävt nationellt perspektiv, som inte tar hänsyn till den omfattande utveckling som skett och sker inom EU.

Jordbruksverket förslås få mycket fria mandat att detaljreglera i sina förskrifter. KSLA menar att det är olämpligt att riksdagen enligt detta förslag ska frånhända sig ansvaret för en fråga av utpräglat politisk karaktär för att låta den tjänstemannastyras på Jordbruksverket.

KSLA stöder utredningen i det att lagstiftningen och dess tillämpning ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, men menar att utredningen inte har hanterat detta fundament på ett rimligt sätt.

Förtydliganden av dessa ståndpunkter samt ett flertal ytterligare synpunkter går att läsa i remissvaret i sin helhet, bifogas.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.