KSLAs Synpunkter Miljömålsremiss 2011


Synpunkter på Miljömålsremiss 2011

Miljödepartementet har erbjudit Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, möjlighet att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens betänkande ”Etappmål i miljömålssystemet” (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport ”Miljömålen på ny grund” (rapport 6420). Sammanfattningsvis anför akademien anför följande:

  • KSLA anser att det nya systemet ger goda förutsättningar för miljöarbetet.
  • Det är ännu för tidigt att bedöma hur ansvarsfördelningen mellan miljömålsberedningen och myndigheterna kommer att fungera, men det finns risk för oklar ansvarsfördelning.
  • KSLA konstaterar och beklagar att såväl miljömålsberedningen som myndigheterna fick alltför knappa tidsresurser för sina uppdrag.
  • KSLA anser att organisationen av miljömålsarbetet blir alltmer komplex och arbetet med miljömålen därmed svårt att förhålla sig till för aktörer utanför myndighetssfären.
  • Det finns risk för stagnation i miljömålsarbetet då tidigare delmål fasas ut ur systemet utan att nya etappmål etablerats.
  • KSLA konstaterar att inte heller det förändrade miljömålssystemet hittills inbegripit tillräcklig medverkan från aktörer utanför politik och myndigheter.

Hela remissvaret finns här till höger.

 

 

 


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.