Yttrande över Trygghet och attraktivitet


Remisser

KSLA har lämnat synpunkter på betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29.

Sammanfattningsvis anser KSLA att:

  • Biträdande lektorat bör ses som en möjlighet bland flera alternativa karriärvägar.
  • Olika former av mobilitet mellan akademi och omgivande samhälle bör stimuleras.
  • Den upplevda tryggheten hos forskare skulle öka med ökade basanslag till lärosätena och om forskningsråden gav ökade möjligheter att söka längre anslag.
  • Möjligheter till utbildningsbidrag för doktorander bör tas bort.
  • Förslag om begränsning av möjligheter för utländska forskarstuderande att finansiera sin forskarutbildning i Sverige med stipendier inte bör genomföras.
  • Förslag som underlättar för industridoktorander eller tar upp andra aspekter på mobilitet mellan lärosäten och omgivande samhälle saknas.

Ladda ned det fullständiga remissvaret till höger.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.