KSLAs-yttrande-Fossilfri-fordonstrafik_140513-N2014-7434-E


Yttrande över utredningen om fossilfri fordonstrafik

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har beretts tillfälle att lämna synpunkter på utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84, Näringsdepartementet).

Sammanfattande punkter

  • KSLA anser det viktigt att belysa ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter av en ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion, en produktion som skulle kunna ge upp till 15 000 årsarbeten och stärka befintlig industri inom de areella näringarna.
  • KSLA anser att det är av yttersta vikt att säkerställa konkurrenskraftiga transporter för de areella näringarna, d v s skogs- och jordbruk och därtill knuten verksamhet, som samtidigt innebär minimal belastning på miljön, eftersom detta är en förutsättning för omställning till en biobaserad ekonomi.
  • KSLA konstaterar att biodrivmedel använts i Sverige i ungefär 15 år och att de hittills ersatt knappt 10 procent av de fossila drivmedlen. Det är ungefär lika lång tid kvar till 2030. Fortsätter omställningen i samma takt kommer endast ca 20 procent av de fossila drivmedlen att ha ersatts av biodrivmedel till 2030. Tempot måste därför höjas för att uppsatta mål ska nås, även om biodrivmedel inte är den enda insatsen som behövs för att åstadkomma fossiloberoende.
  • KSLA ställer sig positiv till utredningens ansats att konkretisera de politiska ambitionerna med en fossiloberoende transportsektor 2030 och avsaknad av nettoutsläpp från transportsektorn 2050. Utformningen av utsläppsreduktionsmål med tillhörande styrmedel är ett effektivt policyverktyg för att kostnadseffektivt styra mot uppsatta mål.
  • KSLA understryker vikten av att styrmedel för biodrivmedel bör fokusera på faktisk klimatprestanda snarare än råvara, produktionsteknik eller s k  generationstillhörighet. Huvudprincipen bör vidare vara att styrmedel i form av skattebefrielse och/eller kvotplikt som riktas mot efterfrågesidan (”basstyrmedel”) bör vara så pass effektiva att riktade stöd mot utbudssidan i form av investerings- eller produktionsstöd endast behöver användas i undantagsfall.
  • KSLA anser att ska man kunna realisera Sveriges potential för produktion av biodrivmedel, måste den politiska osäkerheten minskas och forskning och utveckling av ny teknik stödjas.

Ladda ned det fullständiga yttrandet till höger.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.