Yttrande över betänkandet Hållbar slamhantering SOU 2020:03


Yttrande över betänkandet Hållbar slamhantering

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över miljödepartementets betänkande Hållbar slamhantering (SOU 2020:03, M2020/00078/Ke).

Sammanfattning

KSLA:s utgångspunkt är att det är viktigt att på ett effektivt och uthålligt sätt sluta kretsloppen mellan stad och land och i möjligaste mån recirkulera tillgängliga resurser. Samtidigt är bevarandet av en långsiktigt hållbar jordbruksmark för en hållbar produktion av livsmedel grundläggande.

Akademien instämmer i utredningens alternativ 1, det vill säga totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag och vi ställer oss därmed tveksamma till alternativ 2. Vi anser att alternativ 2 sannolikt leder till en omfattande kontrollverksamhet som behöver byggas upp av ett flertal aktörer för att genom denna hantera samtliga nu kända risker. Detta arbetssätt resulterar i en administrativt omfattande och kostbar verksamhet som i närtid inte kan säkerställa att risker med spridning på jordbruksmark undviks.

I betänkandet på sidan 30, stycke 2, rad 14 skrivs att …evidensen för att ett totalförbud är nödvändigt saknas dock då forskningen inte har kunnat belägga att slamgödslade grödor ger hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket på ett negativt sätt… Akademien gör sina bedömningar på vetenskapliga grunder men menar att ytterligare forskning behövs i detta avseende. Vi anser att tillförsel av tungmetaller, en stor mängd organiska föreningar inklusive bioaktiva läkemedel, smittoämnen samt spridning av resistenta mikroorganismer utgör en allt för stor risk med utgångspunkt från nuvarande kunskapsläge.

KSLA anser att spridning av slam på jordbruksmark i dagsläget utgör en alltför stor risk, både avseende människans hälsa och bevarandet av en långsiktig hållbar jordbruksmark, i relation till nyttan för odling och resurshushållningen i samhället.

Hämta hela yttrandet uppe till höger.

***********************************

Till Slam och fosforkretslopp – KSLAT nr 6-2013

Till projektet Slam och kretslopp som pågick våren 2012

Foto: Matt Artz/Unsplash


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…