Yttrande Kontrollstation 2015 – förändrat klimat


Remisser

KSLA har beretts tillfälle att till Miljö- och energidepartementet lämna synpunkter på SMHI:s rapport ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”.

Sammanfattning/övergripande ställningstagande

KSLA anser att ledarskapet för långsiktig samhällsanpassning till olika klimatförändringseffekter behöver stärkas, nationell samordning behövs och de klimatanpassningsuppdrag som finns på olika samhällsnivåer måste förtydligas.

KSLA menar att berörda myndigheter bör få större ansvar för klimatanpassningsarbete inom det egna ansvarsområdet inskrivet i regleringsbrev och via samordnade regeringsuppdrag. Istället för rapportens förslag, att SMHI ska inta en koordinerande roll i arbetet för klimatanpassning, bör en departementsövergripande kommitté inrättas för att förtydliga och koordinera myndigheters regleringsbrev och instruktioner med inriktning på klimatanpassningsansvar innan uppdragen ges till den regionala nivån. KSLA stödjer SMHI:s förslag att se över lagstiftningen men anser att detta inte bör göras av en särskild utredare utan inom denna kommitté.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bör ha ansvar för att följa upp samordningen i Sveriges anpassning till klimatförändring. MSB, alternativt regeringskansliet, bör också vara de som ta fram förslag på riktlinjer för integrerade nationella planeringsunderlag för klimatanpassning.

KSLA anser att kostnadssättning bör anstå till efter beslut om inrättande av vägledande instans.

KSLA önskar mer tyngd på kommunikation och att allmänhetens medverkan betonas mer, med bl a möjlighet till mer spridda riskanalyser som effekt, liksom större samhällsengagemang. Informationen ska vara målgruppsanpassad och bör inte särskilja anpassning till och mildrande av klimatförändringar i alltför hög grad.

Ladda ned hela remissyttrandet till höger.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…