2016-03-18 KSLA_Skolverket-naturbruksprogrammet 2015_1247


Yttrande: Skolverkets förslag beträffande naturbruksprogrammet

KSLA har yttrat sig över Redovisning av Skolverkets uppdrag att med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många gymnasiepoäng som de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för programmet (Dnr 2015:1247).

Hela yttrandet finns för nedladdning här till höger.

KSLA har fått kännedom om Skolverkets förslag och tar tillfället i akt att lämna synpunkter på remissen. Med tanke på vilka genomgripande förändringar som föreslås förvånas akademien över såväl den korta svarstiden som den korta och alltför begränsade listan över remissinstanser.

Sammanfattning

Naturbruket, eller den gröna sektorn, representerar en mycket viktig del i det framtida samhället. Förutom livsmedel och skogsråvaror produceras biobränslen och bioråvaror. Energi från den gröna sektorn kommer att täcka allt större del av samhällets energibehov. Turism med fokus på natur- och matupplevelser kommer att öka. Sverige har utmärkta naturgivna förutsättningar för naturbruk och inom dessa områden finns många kvalificerade arbetsuppgifter på olika nivåer.

En grund för detta viktiga arbete är en fungerande kunskapskedja för den gröna sektorn. Ungdomar måste attraheras till sektorn och ska inte som 16-åringar behöva bestämma vilken utbildningsnivå de slutligen ska hamna på. Idag finns möjligheten att inom ramen för Naturbruksprogrammet få behörighet till längre högskoleutbildningar, exempelvis jägmästar- och agronomprogrammen. Förslaget från Skolverket innebär att den möjligheten försvinner, vilket gör Naturbruksprogrammet till en återvändsgränd för studiemotiverade elever.

Ett modernt utbildningssystem ska omfatta tillräckligt stor valbarhet bland kurser, så att skolor kan anpassa sina erbjudanden efter var i landet man befinner sig och efter den utveckling som sker i näring och samhälle. Förslaget från Skolverket begränsar möjligheten för skolor att ordna särskilda inriktningar för exempelvis naturturism.

KSLA anser att förslaget strider mot flera tidigare utredningar och initiativ och att inga förändringar bör göras innan Livsmedelsstrategin och det nationella skogsprogrammet läggs fram. Skolverket bör dessutom invänta betänkandet från gymnasieutredningen ”En attraktiv gymnasieutbildning för alla” (Dir 2015:31) som ska redovisas den 30 juni 2016.

Skolverkets förslag försämrar möjligheterna att förse den gröna sektorn med arbetskraft på olika utbildningsnivåer. KSLA ser därför mycket allvarligt på de konsekvenser som uppkommer om lagda förslag kommer att gälla.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.