Yttrande om Riktlinjer för FoU på energiområdet


Remisser

KSLA har yttrat sig över Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017–2020 (M2015/04264/Ee).

Rapporten Helhetssyn är nyckeln – Strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017–2020 ger en god och täckande bild av behoven av forskning, utveckling och innovation inom det tillämpade energiområdet. De areella näringarna har en nyckelroll i den gröna omställningen till en biobaserad cirkulär ekonomi. KSLA stödjer därför de föreslagna utökade satsningarna och den ökning av internationaliseringen inom energiområdet som föreslås. KSLA välkomnar också den tydligare satsning för innovation och jobbskapande inom små och medelstora företag som föreslås.

Det är positivt att Energimyndigheten strävar efter en helhetssyn och belyser vikten av en bredare diskussion kring cirkulär ekonomi där energisystemet är en viktig delmängd. Att i energiforskningens systemperspektiv också inkludera samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv liksom målkonflikter kommer att stärka denna helhetssyn. I detta sammanhang hade det varit önskvärt att också lyfta de socioekonomiska effekterna av en omställning till ett förnybart energisystem till en utökad diskussion. Här ser KSLA att en bredare samhällsanalys lik den som genomförts i Finland som underlag till landets bioekonomiska strategi hade varit önskvärd också för svensk del.

Yttrandet skickades till Regeringskansliet den 4 april 2016. Ladda ned det till höger.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.