SOU 2017_1 KSLAs_yttrande


Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA, är positiv till många av förslagen i betänkandet. Det är lovvärt och viktigt att landsbygdens villkor och utmaningar görs synliga i politiken och att landsbygdens kraft och möjligheter uppmärksammas. Den växande staden behöver landsbygdens produkter och tjänster mer än någonsin, inte minst om samhällets möjligheter till klimatomställning ska vägas in.

Läs hela remissvaret i pdf:n här till höger.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.