2018-03-28 Remissvar Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska bekämpningsmedel (SOU 2017102)


Yttrande över utredningen om skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

Remiss Fi2017/04821/S2

Yttrande över utredningen om ”Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel”

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har beretts möjlighet att till Finansdepartementet lämna remissvar på utredningen om ”Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel”.

Yttrandet är lämnat med utgångspunkt i betänkandet, ”Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska bekämpningsmedel” (SOU 2017:102).

Sammanfattning av KSLA:s yttrande

  • KSLA delar utredningens uppfattning om betydelsen av fortsatta insatser för att begränsa tillförseln av kadmium till odlingsmarken för att därmed minska risken för upptag i skördeprodukter och därmed intag och exponering via odlad livsmedelsråvara. På samma sätt delar akademien uppfattningen om vikten av fortsatt arbete med att minska miljö- och hälsoriskerna vid användningen av kemiska växtskyddsmedel. Det finns absolut inga invändningar mot målsättningen att minska påtalade risker för miljö och hälsa. Däremot föreligger starka invändningar, tvivelsmål, om att föreslagen beskattning på angivna insatsmedel utgör rätt väg för det fortsatta och viktiga arbetet med att minska i utredningen redovisade miljö- och hälsorisker.
  • Miljöpåverkan måste bedömas i ett helhetsperspektiv. Fastlagda miljömål skall bidra till att värdera såväl faktisk nytta som kostnadseffektivitet för valda och vidtagna åtgärder. Föreslagna, riskdifferentierade skatter, bedöms ha mycket liten betydelse för att ytterligare minska angiven miljö- och hälsorisk. Redan nu gällande bestämmelser med dess gränsvärden styr redan i en riktning som miljömålen anger.
  • I detta sammanhang finns det anledning att peka på hur förslaget med olika skatt på olika kategorier av växtskyddsmedel leder till en ”utökad granskning”. Sverige har genom KEMI, redan nu, en mycket omfattande granskning och därmed riskbedömning för använda växtskyddsmedel.
  • Föreslagen utökad skattelagstiftning kommer att medföra ökade kostnader som ytterst kommer att belasta primärproduktionen och därmed leda till konkurrens-nackdelar. Detta rimmar illa med den nu antagna livsmedelsstrategin som har till uppgift att främja en inhemsk råvaruproduktion och livsmedelsförädling.
  • KSLA anser inte att utredningen tillräckligt har beaktat den samlade effekten, påverkan, för att erhålla minskad miljö- och hälsorisk i de fall utredningen redovisar. Flera andra källor för påverkan berörs inte av framförda förslag.
  • Utredningen klargör inte i vilken omfattning förväntade skatteintäkter kan återföras som FoU-medel till näringen för att därmed minska den totala konkurrensnackdelen eller om avsikten är att beräknade skatteintäkter enbart skall tillföras staten.

Yttrandet skickades till Finansdepartementet 2018-03-28.

Hela yttrandet finns uppe till höger som pdf.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.