KSLA:s yttrande över tre regeringsuppdrag


Remisser

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har beretts möjlighet att avge yttrande över dessa tre rapporter:

  • Bevarandet av biologisk mångfald NV-05326-12 (Naturvårdsverket) och Dnr 2012/2980 (Skogsstyrelsen)
  • Sammanställd information om ekosystemtjänster NV-00841-12, 2012-10-31
  • Grön infrastruktur, Naturvårdsverkets rapport, december 2012.

KSLA har främst granskat de avsnitt som rör skog och odlingslandskap.

Sammanfattande kommentarer:

– KSLA kan inte finna att det finns några konkreta förslag till genomförande att ta ställning till, utan rapporterna ger främst en översikt. Därför kan KSLA som remissinstans bara reflektera över rapporternas kvalitet och allmänna innehåll.

– KSLA anser att rapporten ”Bevarande av biologisk mångfald – instrument och omfattning” är stringent och bra och ger en god översikt över Sveriges arbete med bevarande av biologisk mångfald i landmiljön.

– KSLA anser att rapporterna ” Sammanställd information om ekosystemtjänster” och ”Grön infrastruktur” har tagits fram under så stor och uppenbar tidspress att de präglas av såväl slarv som kraftiga avgränsningar och förenklingar, och att resultaten inte är tillräckliga och inte heller alltid tillförlitliga. Mot bakgrund av tidsbristen understryker man i båda rapporterna att uppdragen bör betraktas som första steg där ytterligare fördjupningar är nödvändiga. Man föreslår emellertid inte någon konkret uppföljning. Det finns därför en risk för att uppdragen kan betraktas som slutförda, vilket skulle vara mycket otillfredsställande. Detta är angelägna uppgifter, som det är hög tid att man tar på allvar.

– Avsnittet om landskapsanalys i rapporten om Grön infrastruktur är särskilt bristfälligt. KSLA lägger därför särskild vikt vid detta avsnitt i remissvaret.

Ladda ned remissvaret i sin helhet till höger.


Enaforsholmskursens 70 års-jubileum!

Flera guidade turer, spännande föreläsningar och som avslutning öppet hus på Enaforsholm…

Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedels-försörjning är livsviktig för…

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment…

Biblioteket är tillsvidare stängt! Besök kan göras efter överenskommelse.