KSLA synpunkter tre regeringsuppdrag


KSLA:s yttrande över tre regeringsuppdrag

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har beretts möjlighet att avge yttrande över dessa tre rapporter:

  • Bevarandet av biologisk mångfald NV-05326-12 (Naturvårdsverket) och Dnr 2012/2980 (Skogsstyrelsen)
  • Sammanställd information om ekosystemtjänster NV-00841-12, 2012-10-31
  • Grön infrastruktur, Naturvårdsverkets rapport, december 2012.

KSLA har främst granskat de avsnitt som rör skog och odlingslandskap.

Sammanfattande kommentarer:

– KSLA kan inte finna att det finns några konkreta förslag till genomförande att ta ställning till, utan rapporterna ger främst en översikt. Därför kan KSLA som remissinstans bara reflektera över rapporternas kvalitet och allmänna innehåll.

– KSLA anser att rapporten ”Bevarande av biologisk mångfald – instrument och omfattning” är stringent och bra och ger en god översikt över Sveriges arbete med bevarande av biologisk mångfald i landmiljön.

– KSLA anser att rapporterna ” Sammanställd information om ekosystemtjänster” och ”Grön infrastruktur” har tagits fram under så stor och uppenbar tidspress att de präglas av såväl slarv som kraftiga avgränsningar och förenklingar, och att resultaten inte är tillräckliga och inte heller alltid tillförlitliga. Mot bakgrund av tidsbristen understryker man i båda rapporterna att uppdragen bör betraktas som första steg där ytterligare fördjupningar är nödvändiga. Man föreslår emellertid inte någon konkret uppföljning. Det finns därför en risk för att uppdragen kan betraktas som slutförda, vilket skulle vara mycket otillfredsställande. Detta är angelägna uppgifter, som det är hög tid att man tar på allvar.

– Avsnittet om landskapsanalys i rapporten om Grön infrastruktur är särskilt bristfälligt. KSLA lägger därför särskild vikt vid detta avsnitt i remissvaret.

Ladda ned remissvaret i sin helhet till höger.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.