Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle


KSLA har yttrat sig över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. KSLA anser att reduktionsplikt är ett effektivt steg mot ett tydligare styrmedelssystem för att främja en minskad användning av fossila råvaror inom transportsektorn och är positivt till att det införs i Sverige. KSLA bedömer att Sverige har en stor potential att producera biodrivmedel, då, enligt Jordbruksverkets prognoser, allt större arealer friställs framöver samt Skogsstyrelsens prognoser visar på möjligheten att öka uttag.

Läs hela remissvaret i pdf:n här till höger.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.