Regler om användning av främmande trädslag (Jo 2010/3670/LB)


Arkiv

KSLA har svarat på Jordbruksdepartementets remiss ”Regler om användning av främmande trädslag” som grundar sig på idén om att på oförändrade arealer öka biomassaproduktionen genom att odla främmande trädslag.

Akademien ställer sig sammanfattningsvis positiv till merparten av de föreslagna regelförändringarna, som kommer att ge skogsbruket möjligheter att öka biomassaproduktionen på ett sätt som bättre kommer att kunna motverka klimatförändring.

Förslagen ger också skogsbruket möjlighet att anpassa produktionen till ett varmare klimat. Förändringarna bör med vissa undantag genomföras snarast.

KSLA anser dock att föreskrifterna om främmande trädslag nära formellt naturvårdsavsatt mark är väl svepande och kan bli svårtolkade. Akademien anser också att om arealbegränsningar för planteringar av främmande trädslag ska ha relevans så ska de gälla för regioner och totalarealer i stället för årliga restriktioner. Ytterligare utredning förordas huruvida alla främmande trädslag innebär försämring i lavbetet, liksom beträffande regelverket kring markägares rätt till ersättning om främmande trädslag inte får användas p g a lagstiftning.

Akademien menar att Sibirisk lärk bör klassas som ett främmande trädslag, att contortatall inte bör klassas som invasiv art och att svartgranens spridningbenägenhet bör studeras bättre.


Bioeconomy – from pathways to practice

This webinar, on June 6, will investigate different pathways to the bioeconomy,…

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank när det gäller modern växtförädling. Noden samlar…

Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård

Välkommen till öppet hus den 24–25 juli på Enaforsholm Fjällgård! Fjälledare, fotografer,…

Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webbinariet 18 juni tydliggör de problem som finns i ungskogen i norr…