Yttrande över utredningen Prissatt vatten

KSLA har svarat på Miljödepartementets remiss SOU 2010:17 ”Prissatt vatten” angående vattenprispolitik.


Utredningen har enligt KSLA:s mening på ett förtjänstfullt sätt beskrivit principerna för olika former av vattenprispolitik och betydelsen av hur vissa ställningstaganden i form av måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och principen att förorenaren ska betala (PPP) påverkar möjligheten att genomföra politiken.

Hela yttrandet finns som bifogad pdf-fil.


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.