Om KSLA

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. För att markera skogsbrukets betydelse fick akademien den 1 januari 1956 namnet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

 

En oberoende nätverksorganisation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

Akademien fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Långsiktig och förnuftig hushållning med våra naturresurser är ledstjärnan i vårt arbete. Akademien belyser allsidigt samspelet mellan natur och människa och betonar vikten av denna samverkan för samhällets utveckling. Kort sagt, vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Finansiering

Akademien finansieras – frånsett ett mindre statsbidrag som ersättning för utförda tjänster – genom avkastningen från egna fonder. Därtill har akademien under årens lopp fått förtroendet att förvalta ett antal stiftelser.

Verksamhet

Akademiens mötesverksamhet med sammankomster, seminarier, konferenser och workshops är ett viktigt medel för att föra ut kunskap från akademien. Genom att samla till överläggning kring viktiga problem ges möjligheter till initiativ till åtgärder eller verksamheter, som stimulerar till utveckling.

Inom nämnder, utskott, kommittéer och arbetsgrupper följer akademien utvecklingen inom sina områden, tar initiativ i speciella frågor, engagerar specialister för faktapresentationer, fungerar som remissorgan inom de areella näringarna samt uppmuntrar speciellt yngre forskare genom att fördela forskningsanslag och stipendier från sina fonder. Tack vare sitt oberoende får akademiens synpunkter aktualitet och tyngd.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står under Hans Majestät Konungens beskydd.