Historia

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan.


Akademiens hus. Ill: Forshed.

Karl Johan (f Jean Baptiste Bernadotte, 1763–1844) hade sannolikt den franska lantbruksakademien som förebild. Det var också han som blev den nya akademiens förste preses.

Vid denna tid var ca 85 procent av befolkningen sysselsatt inom jordbruket. Akademien hade till en början funktionen som central förvaltningsmyndighet. Vartefter olika sektorsmyndigheter tillkom har akademiens uppgifter förändrats.

Många av dagens institutioner inom lantbruket har sitt ursprung i Akademien. Jordbruksdepartementet/Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket och forskningsrådet Formas är några av dem. Akademien hade under många år överinseende över Hushållningssällskapen och var dessutom huvudman för jordbrukets försöksverksamhet, som senare togs över av Sveriges lantbruksuniversitet.

År 1956 utökades den skogliga verksamheten vid akademien och akademiens namn ändrades till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Under årens lopp har akademien mottagit flera donationer från vilka medel delas ut till forskningsanslag och stipendier. På årsdagen av akademiens installation, den 28 januari, delas priser och belöningar ut till förtjänta företrädare inom skogs- och jordbruket.

Under 2013 firade akademien sitt 200:e verksamhetsår. Bland jubileumsaktiviteterna ingick konferensen För stundande skördar, där åhörarna bland annat bjöds på en historisk exposé över akademien. Denna finns sammanfattad i KSLAT 10-2013, första delen.


Biblioteket är stängt 26 och 30 januari

Universitet och högskolor inbjuds föreslå Wallenbergprofessorer senast 1 mars 2023

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse finansierar fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass t o m 2024. Wallenbergprofessorerna förväntas bidra till förnyelse av svensk…

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Ansök senast 15 feb om stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling m m.

Friska djur behöver inte antibiotika!

7/2: Diskussion om Sveriges arbete för mindre antibiotika i global djurhållning.