Barksätters arboretum


KSLA

Ädla lövträd har sedan lång tid utgjort ett karakteristiskt inslag i de sörmländska herrgårdslandskapen. De ofta gamla och stora träden ses nära byggnader, utmed vägar, i betesmarker och skogsbryn. Stiftelsen Barksätter lät år 2010 anlägga en ungefär 0,5 ha stor ädellövpark, ett arboretum, för att ytterligare förstärka landskapets skönhetsvärden. Dessutom erbjuds besökaren att inom ett enda område se samtliga Sveriges ädla lövträd. Det kommer att ta tid för träden att bli stora men så småningom blir parken en unik, uppvuxen blandskog.

Barksätters arboretum invigdes officiellt den 16 maj 2013, då akademien företog sin vårexkursion (inkluderande en formell sammankomst) dit.

De ädla lövträden

Ett antal lövträd är värmeberoende och finns därför i Sverige framförallt i den sydligaste delen av landet. Dessa kallas enligt en äldre tysk term ”ädla lövträd”. I vårt land finns 13 stycken sådana trädarter (enligt lagens definition): tre almar, ask, avenbok, bok, två ekar, fågelbär, två lindar och två lönnar. Ädellövträden förekommer ytterst sällsynt i norra Sverige.

Illustrationer: Bo Mossberg

Barksätter

Barksätter är en sörmländsk egendom på 640 ha, vackert belägen vid sjön Bjälken cirka en mil väster om Katrineholm. Fastigheten förvaltas av en stiftelse knuten till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) efter en donation av fru Mary Francke-Gustafson år 1983. Syftet är att för framtiden bevara egendomen i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning och utveckling inom jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel.

Skogsbruket bedrivs på rationellt sätt, normalt för trakten med slutavverkning, föryngring med framförallt tall och gran samt röjning och gallring. Miljöhänsyn visas vid alla skogsbruksåtgärder och skogsbruket är certifierat enligt såväl FSC som PEFC vilket bland annat betyder att det ska finnas lövträd i vissa av bestånden. Jordbruket är utarrenderat och markerna är fårbetade. En stor restaurering med överföring av skog till öppen, gräs- och örtrik mark skedde under 2011/2012 på Risön i sjön i Viren i fastighetens norra del. Risön är klassad som ”objekt med naturvärde” i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. En träbro (enbart för gående) har byggts ut till ön, på samma plats där det fanns en tidigare, under den tid då ön betades.

 

 


Biblioteket är stängt 26–27 januari. Återlämna böcker går dock bra.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in…

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas…