Barksätters arboretum


KSLA

Ädla lövträd har sedan lång tid utgjort ett karakteristiskt inslag i de sörmländska herrgårdslandskapen. De ofta gamla och stora träden ses nära byggnader, utmed vägar, i betesmarker och skogsbryn. Stiftelsen Barksätter lät år 2010 anlägga en ungefär 0,5 ha stor ädellövpark, ett arboretum, för att ytterligare förstärka landskapets skönhetsvärden. Dessutom erbjuds besökaren att inom ett enda område se samtliga Sveriges ädla lövträd. Det kommer att ta tid för träden att bli stora men så småningom blir parken en unik, uppvuxen blandskog.

Barksätters arboretum invigdes officiellt den 16 maj 2013, då akademien företog sin vårexkursion (inkluderande en formell sammankomst) dit.

De ädla lövträden

Ett antal lövträd är värmeberoende och finns därför i Sverige framförallt i den sydligaste delen av landet. Dessa kallas enligt en äldre tysk term ”ädla lövträd”. I vårt land finns 13 stycken sådana trädarter (enligt lagens definition): tre almar, ask, avenbok, bok, två ekar, fågelbär, två lindar och två lönnar. Ädellövträden förekommer ytterst sällsynt i norra Sverige.

Illustrationer: Bo Mossberg

Barksätter

Barksätter är en sörmländsk egendom på 640 ha, vackert belägen vid sjön Bjälken cirka en mil väster om Katrineholm. Fastigheten förvaltas av en stiftelse knuten till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) efter en donation av fru Mary Francke-Gustafson år 1983. Syftet är att för framtiden bevara egendomen i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning och utveckling inom jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel.

Skogsbruket bedrivs på rationellt sätt, normalt för trakten med slutavverkning, föryngring med framförallt tall och gran samt röjning och gallring. Miljöhänsyn visas vid alla skogsbruksåtgärder och skogsbruket är certifierat enligt såväl FSC som PEFC vilket bland annat betyder att det ska finnas lövträd i vissa av bestånden. Jordbruket är utarrenderat och markerna är fårbetade. En stor restaurering med överföring av skog till öppen, gräs- och örtrik mark skedde under 2011/2012 på Risön i sjön i Viren i fastighetens norra del. Risön är klassad som ”objekt med naturvärde” i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. En träbro (enbart för gående) har byggts ut till ön, på samma plats där det fanns en tidigare, under den tid då ön betades.

 

 


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.