Jubileumsböcker


KSLA

Vid fjällets fot.

Donatorn A.W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård

Vid Snasafjällets fot ligger gården Enaforsholm, en donation från grosshandlare A.W. Bergström som förvaltas av KSLA. Sedan slutet av 1940-talet har gården varit pensionat och plats för vetenskapliga studier av fjällens natur, jordbruk och skogsbruk. I denna bok berättas om den stora donationen och den forskning inom de gröna näringarna som den lyckats avkasta under åren. Den ger nya kunskaper om västra Jämtland, där landskapets historiska förändring och de speciella naturvärdena fått en framträdande plats. Med denna bok har bygden, naturen och människorna vid fjällets fot fått sin historia nedtecknad.
(SOLMED nr 60. Red. Hans Antonson. ISBN 978-91-86573-29-4. 376 sidor.)

Officiellt boksläpp

Den 3 mars 2013 släpps boken officiellt, som en del av akademiens 200-årsfirande. Det sker på Jamtli i Östersund. De som berättar om boken och akademien, och om jordbruk, jakt och fiske i Jämtland, är Anders Hansson, 1:e antikvarie vid Jamtli, akademiledamoten Peter Edling, agr.dr. och lantbrukare i Gällö, bokens redaktör Hans Antonson, fil.dr. i kulturgeografir och verkam vid VTI i Linköping, Roger Bergström, f.d. professor i viltekologi i Uppsala och viltförvaltningshistoriker, och docenten i fiskbiologi Ingemar Näslund, länsstyrelsen i Östersund.
Boksläppet är gratis och ingen föranmälan behövs. Vid tillfället finns möjlighet att köpa boken för endast 100 kr! (Ord pris hos adlibris.com är 198:- och hos bokus.com 227:-)

KSLA:s ledamotsmatrikel 1812–2012

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens ledamotsmatrikel utgör en sammanställning över akademiens ledamöter 1813–2013. De allra första ledamöterna valdes in 1812 men verksamheten startade formellt först 1813.

Ledamotsmatrikeln kommer att publiceras i pdf-format på denna hemsida under våren 2014. Den kommer att vara fritt tillgänglig för sökningar och utskrifter.

Biografierna innehåller, utöver biografiska data, uppgifter om personernas karriärer, roller och verksamheter inom akademien och inom näringarna. Beträffande avlidna ledamöter hänvisar matrikeln till källor som direkt behandlar vederbörande, men har också hänvisningar till nekrologer i akademiens egen tidskrift och andra agrara tidskrifter och i förekommande fall uppgifter om sekundärlitteratur och efterlämnade papper. Den erbjuder en unik inblick i akademiens historia och dess ledamotskår och visar på den mångfald kompetenser och erfarenheter som ledamöterna representerat under akademiens 200-åriga historia. En betydande del av den agrara, politiska och vetenskapliga eliten har återfunnits bland ledamöterna. Sammanlagt är närmare 2 700 ledamöter förtecknade.

Matrikeln inleds med fyra artiklar:

  • om biografiska matriklars historiska bakgrund
  • två översikter om akademiens historia och utveckling
  • en om den aktuella matrikeln och dess utformnings möjliga användning för forskning.

Matrikeln avslutas med ett personregister.

 

 

 


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och…