Hur arbetar vi

KSLA ska

 • allsidigt belysa och påverka samhällsutvecklingen inom akademiens kompetensområden och vara en naturlig informatör och kunskapskälla för beslutsfattare
 • verka för säkerställa uthållighet, ekonomisk bärkraft och konkurrenskraft i den gröna sektorns produktions- och förvaltningsprocesser
 • vara en kreativ mötesplats för utbyte av fakta och olika uppfattningar om hur den gröna näringarna kan och bör utvecklas, och ta initiativ till att generera ny kunskap för att stärka den gröna sektorn
 • verka för att natur- och landskapsresurserna nyttjas, vårdas och bevaras så att en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling säkerställs, samt bidra till en kritisk och konstruktiv diskussion om nyttjandet och vården av dessa resurser
 • främja historiska studier så att kunskapen om gången tid kan användas i diskussionen om framtiden
 • spela en aktiv roll i frågor som rör akademiens verksamhetsområden och som är av vikt för utvecklingen nationellt och globalt och verka för att den svenska konkurrenskraften stärks på den internationella arenan.

Akademiens oberoende ställning ger dess synpunkter tyngd.

Arbetssätt

 • Genom regelbundna akademisammankomster samt genom konferenser, seminarier och symposier erbjuder akademien ett forum för att belysa komplexa frågor där en samlad bild saknas och där olika lösningar måste vägas mot varandra.
 • Allsidighet och helhetssyn garanteras genom att konferenser, seminarier, kommittéer och projekt samt ledamöterna representerar olika erfarenheter, kompetenser och förhållningssätt.
 • Det fria vetenskapliga samtalet och diskussionen över disciplingränserna är viktiga. KSLA ska ge större möjligheter till ett akademiskt tankeutbyte och utgöra en naturlig mötesplats för forskare och praktiker.
 • Akademien ska kontinuerligt genomföra omvärlds- och framtidsanalyser för sina ansvarsområden.
 • Svenska ställningstaganden i internationella fora måste för att vinna gehör mycket tydligt bygga på vetenskaplig grund. KSLA bör ställa sin samlade kompetens och sin oberoende plattform till förfogande för att identifiera och analysera frågor och göra kunskapssammanställningar som underlag för Sveriges agerande.
 • Akademien gör sina aktiviteter i ökande grad tillgängliga för intressenter utanför Stockholm, genom att öka såväl antalet webbsändningar som antalet aktiviteter ute i landet.
 • Kommentarer till lagförslag gällande de gröna näringarna är en viktig del av akademiens arbete.

Till akademiens inriktningsplan Verksamhet och inriktning 2017–2020