Kommittéer

Akademien har inrättat nämnder, kommittéer och arbetsgrupper. Genom dem följer akademien utvecklingen inom sina områden, tar initiativ i speciella frågor samt engagerar specialister för faktapresentationer.

Kommittéerna tillsätts av akademikollegiet för särskilda uppdrag för begränsad tid, högst tre år. De sorterar under de tre avdelningarna. 

Akademikollegiet utser kommittéernas ledamöter och ordförande och tilldelar medel årligen. En årlig avrapportering av verksamheten görs till akademikollegiet senast den 1 februari varje år.