Klimat & markanvändning 2030

Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030

Kommitténs uppdrag är att synliggöra de hållbara möjligheter som jord- och skogsbruket i Sverige har för att motverka klimatförändringar globalt. Särskild vikt ska läggas på de möjligheter som finns att med skogs- och jordbruksprodukter ersätta fossilt kol i en framtida bioekonomi. Såväl jord- som skogsbruket påverkas av ett förändrat klimat och därför ska de åtgärder som står till buds för anpassning också belysas. I uppdraget ingår att näringarnas påverkan ska belysas ur ett systemperspektiv som inkluderar markanvändning, markägande, brukande, produktmarknader, energisystem och andra relevanta samhällsfrågor. En tydlig koppling ska göras till miljömålsarbetet, Parisavtalet under UNFCCC, samt det Globala målen under Agenda 2030.

Kommittén är avdelningsövergripande och leds av Skogsavdelningen, mandattid 2017–2019.

Medlemmar

  • Skogsstrateg Göran Öhrlander (ordf. & kommunikationsansv.),KSLA- S
  • Statskonsulent Gustaf Egnell (sekr.)
  • Professor Johan Bergh
  • Professor Göran Berndes, KSLA-S
  • Professor Katarina Eckerberg, S
  • FD Lovisa Hagberg, KSLA-A
  • Utredare Lena Niemi Hjulfors
  • Ämnesråd Hans Nilsagård, KSLA-S
  • AgrD Ingrid Rydberg, KSLA-J

samt Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare