Landskapsfrågor

Kommittén för landskapsfrågor

Kommittén ska bidra till att generera och sprida ökade kunskaper och insikter om landskapets betydelse för det goda samhällets utveckling. Detta ska uppnås genom ett starkt fokus på samarbete och erfarenhetsutbyte mellan akademien och landskapets många intressenter inom universitet, myndigheter, organisationer och företag. Kommittén ska arbeta med teoretiska och praktiska frågor kring landskapets brukande och om de processer som förändrar landskapet. Kommittén ska också lyfta fram de gröna näringarnas betydelse i landskapsförvaltningen. En vision för arbetet är att beslut, fattade i politik och näringsliv, ska grundas på en helhetssyn om landskapet.

Kommittén är verksam inom Allmänna avdelningen, mandattid 2016–2019 (ett års förlängning).

Medlemmar

  • Professor em Margareta Ihse (ordf.), KSLA-A
  • Fil.dr Ann Norderhaug (sekr.), KSLA-A
  • Professor Ingrid Sarlöv Herlin (kommunikationsansv.), KSLA-A
  • Agr.dr Knut Per Hasund, KSLA-A
  • Länsmuseichef Birgitta Johansen
  • Professor Sten Nilsson, KSLA-S
  • Lantbrukare Bengt Persson, KSLA-A
  • Vd Carl Piper, KSLA-A
  • Professor Henrik G Smith, KSLA-A
  • Professor Marie Stenseke, KSLA-A

samt Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare