Våra avdelningar

Tre avdelningar och en biblioteks- och agrarhistorisk enhet

Den dagliga verksamheten inom KSLA genomförs inom tre avdelningar:

 • Allmänna avdelningen
 • Jordbruksavdelningen
 • Skogsavdelningen

Varje avdelning består av svenska ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter. Dessa följer utvecklingen inom sina områden genom nämnder, kommittéer och arbetsgrupper, tar initiativ i speciella frågor, engagerar specialister för faktapresentationer, fungerar som remissorgan inom de areella näringarna samt uppmuntrar speciellt yngre forskare genom att fördela forskningsanslag och stipendier.

Dessutom finns en enhet för akademiens bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP), som arbetar med speciell inriktning mot agrarhistoria

Allmänna avdelningen

behandlar övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering. I allmänna avdelningen behandlas även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Avdelningens verksamhet 2017–2020

FN:s globala utvecklingsmål Agenda 2030 kommer att vara det övergripande temat för avdelningen under perioden. Under detta paraply ryms de tre kommittéerna, som arbetar med relationen mellan land och stad; landskapsfrågor respektive teknikutveckling. Dessutom planerar avdelningen att under perioden arbeta med vattenbruk och den gröna sektorns kompetensförsörjning.

Avdelningen ansvarar också för ett utskott med fokus på ungdomsfrågor.

Ordförande: Mats Denninger, tel 070 560 52 60.
Sekreterare: Eva Ronquist, tel 08 54 54 77 06.

Avdelningsanknutna kommittéer, Allmänna avdelningen

Jordbruksavdelningen

behandlar frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik, inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Jordbruksavdelningen ansvarar för ett utskott med fokus på internationella frågor.

Avdelningens verksamhet 2017–2020 inriktas på:

 • Jordbrukets produktionsfrågor.
 • Konkurrenskraften för svenskt lantbruk i ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.
 • Företagande inom lantbruk och annat företagande på landsbygden kopplat till jord och skog.
 • Jordbrukets anpassning till förändrat klimat.
 • Livsmedlens värdekedja.
 • Konsumentperspektiv.
Ordförande: Åke Rutegård, tel 070 528 88 99.
Sekreterare: Linda Cederlund, tel 08 54 54 77 24.

Avdelningsanknutna kommittéer, Jordbruksavdelningen

Skogsavdelningen

behandlar frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog, inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Skogsavdelningen ansvarar för ett utskott med fokus på forskningsfrågor.

Avdelningens verksamhet 2017–2020 inriktas på:

 • Synliggöra möjligheter och hinder så att ekosystemtjänster från skogen kan nyttjas på ett hållbart sätt.
 • Uppmärksamma de hållbara möjligheter som jord- och skogsbruket i Sverige har för att motverka klimatförändringar globalt och belysa näringarnas påverkan ur ett systemperspektiv, som inkluderar markanvändning, markägande, brukande, produktmarknader, energisystem och andra relevanta samhällsfrågor.
 • Öka kunskapen om skogs- och jordbrukets möjlighet att bidra till ett minskat beroende av fossila bränslen samt fungera som kolsänka.
 • Skogsnäringens framtida kunskaps- och kompetensförsörjning.
Ordförande: Monika Stridsman, tel. 070 960 37 50.
Sekreterare: Birgitta Naumburg, tel 08 54 54 77 07.

Avdelningsanknutna kommittéer, Skogsavdelningen

Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP)

Enheten driver och utvecklar akademiens bibliotek och arkiv. Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek med litteratur rörande de areella näringarna. Det riktar sig till forskare på alla nivåer i skogs- och lantbrukshistoria, till akademiens ledamöter och även till allmänheten.

Enheten arbetar också med historiska projekt, rådgivning och bokutgivning. Projekten drivs i samarbete med forskare i historia i olika discipliner och med akademiledamöter.

Verksamheten 2017–2020 inriktas mot

hur den gröna sektorn på ett övergripande sätt omvandlats genom bland annat specialiseringar, innovationer, förändrade attityder och genom nationell och internationell påverkan. Viktiga områden är:

 • Alternativ i lantbruket förr och idag.
 • Traditionell kunskap, biologisk mångfald och tidiga försöksnäringar.
 • Att göra politik av lantbruk.
 • Mjältbrand och andra boskapsfarsoter.
 • Konsten, människan och landskapet i förändring.
 • De gröna näringarnas utveckling speglad i medaljer och belöningssystem.
 • Biblioteket och arkivet som en informationsresurs inom de gröna näringarna.
Ordförande i BAHP-nämnden: Ulrich Lange,  tel 0766 18 63 41.
Akademibibliotekarier: Per Eriksson och Jimmy Lyhagen