Insamlingsstiftelsen

”KSLA för Stundande skördar”

Akademiens verksamhet är till största delen bekostad av donationer, varav många har ett stort antal år på nacken. Donatorerna har ofta har angett ett ändamål med sin gåva till akademien, t ex inom vilket verksamhetsfält pengarna ska användas. Det gör att många ”nyare” områden inte har någon naturlig finansiering ur de stiftelser där donationspengarna ligger. Detta är ett problem för en aktiv och tidsenlig akademi som KSLA.

Därför skapade några av akademiens tidigare presesar, vice presesar och akademisekreterare insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande skördar, som hade till syfte att ”stödja KSLA:s strävan att med utgångspunkt i vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja de gröna näringarna i vid bemärkelse, men också att uppmärksamma akademiens 200-årsjubileum 2013”. Insamlingsstiftelsen lanserades officiellt i samband med 2012 års sista akademisammankomst den 6 december.

Exempel på områden inom de gröna näringarna, där olika aktiviteter inte har någon tydlig finansiering ur akademiens hittillsvarande stiftelser, är fiske, vattenbruk, rennäring, jakt, turism, landskap- och landsbygdsfrågor, folkhälsa genom djur och natur, klimat- och miljöfrågor o s v.

Idag är Insamlingsstiftelsen avvecklad men det är fortfarande lika viktigt att finansiera aktiviteter inom ovanstående områden. Därför finns insamlingskontot kvar, nu i KSLA:s egen regi. Bidrag till KSLA  kan sättas in på bankgirokonto 281-0463.

Alla givare antecknas i ”den gröna boken”, som finns i donatorsfoajén i akademihusets bottenvåning. Givare av större bidrag kommer att stå med på stiftelsens informationstavla som också finns i donatorsfoajén.

Alla bidragsgivare antecknas i den gröna boken, som ligger under tavlan med stiftelseuppropet.

 

 

Tavlan, där större donationer noteras, har fortfarande några tomma platser.