Om webbplatsen

Denna webbplats lanserades hösten 2020 och uppdateras kontinuerligt. Webbplatsen är byggd för att underlätta för dig att hitta den information du letar efter, framför allt genom sin sökfunktion. Den fungerar oavsett vilken enhet du använder, dator, surfplatta eller smart mobiltelefon.


KSLA:s personuppgifts- och integritetspolicy

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, org.nr 262000-1145 (”vi”, ”oss” och ”vår” i det följande), med postadress Box 6806, 113 86 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt GDPR.

Insamling av personuppgifter

Informationsutskick, konferenser och seminarier eller andra evenemang

KSLA samlar in de personuppgifter som lämnas vid registrering för utskick av information eller vid anmälan till konferenser och seminarier eller andra evenemang som KSLA arrangerar; t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Personuppgifterna behandlas för ändamålet att kunna göra utskick med information om vår verksamhet samt för att kunna anordna och genomföra olika evenemang, men också för att sprida information om deltagarna vid det evenemang som insamlingen av personuppgiften avsåg. KSLA:s behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Sociala medier

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du interagerar eller kommunicerar med oss via sociala medier kan komma att behandlas av KSLA med ändamålet att delge information om vår verksamhet, i samma utsträckning som uppgifter som samlas enligt ovan.

Fotografier, film- och ljudupptagningar

KSLA publicerar ibland fotografier på www.ksla.se från evenemang som vi arrangerar. Före publicering gör vi alltid en granskning och bedömning av huruvida fotografiet på något vis kan anses vara integritetskänsligt. Endast om vi bedömer att så inte är fallet publiceras fotografiet. Fotografier behandlas för ändamålet att sprida information om vår verksamhet.

KSLA lämnar även i förekommande fall ut inspelningar från evenemang till journalister för journalistiska ändamål. Fotografier och inspelningar från evenemang publiceras på www.ksla.se samt sparas för arkivändamål.

Fotografier och inspelningar från evenemang samt personuppgifter som lämnas via sociala medier behandlas med utgångspunkt i en intresseavvägning mellan dina och KSLA:s berättigade intressen. KSLA:s berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är informationsspridning om KSLA:s verksamhet och att verka för hela samhällets utveckling genom att främja ett hållbart bruk och vård av våra levande naturresurser för vår långsiktigt hållbara försörjning och livsmiljö.

När du besöker vår hemsida

KSLA behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker www.ksla.se, såsom information om hur du använder vår webbplats och vilka sidor som besöks samt teknisk information om din enhet och internetuppkoppling, t.ex. operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, och unika identifierare.

Dina personuppgifter behandlas för att upprätthålla kommunikationen mellan din webbläsare och vår webbserver och för analys hur besökare använder webbplatsen (webbstatistik).

Personuppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter är att ge dig en bra användarupplevelse av www.ksla.se och vår nytta av att få information om besökarna på www.ksla.se. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. Läs mer om våra cookies under avsnittet Cookies nedan.

Om det är ett krav att lämna dina personuppgifter till oss

Det finns inget lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot, om du inte lämnar dina personuppgifter till oss, så kan det inverka på dina möjligheter att ta del av vår information eller delta i våra evenemang.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. Personuppgiftsbiträden. Exempelvis har våra IT-leverantörer, såsom system- och molntjänstleverantörer och leverantörer vilka tillhandahåller drift, utveckling samt support för våra system och molntjänster, åtkomst till dina personuppgifter. Vi lämnar i förekommande fall även ut dina personuppgifter till Din kurs Sverige AB, 3DData och Bibliotekscentrum Sverige AB som hanterar personuppgifter som KSLA:s personuppgiftsbiträden.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer behandlar som regel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter, som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, sparas så länge som det givna samtycket medger, det vill säga för att fullgöra syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifterna eller till dess att du återkallar ditt samtycke (för exempelvis nyhetsbrev till dess att du tackar nej till vidare utskick).
Dina personuppgifter, som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning, sparas så länge som KSLA bedömer att de är aktuella för att uppfylla det angivna ändamålet. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter som skapas av cookies varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till www.ksla.se. Temporära cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på www.ksla.se. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella Temporära cookies. Läs mer om våra cookies lagringstider under avsnittet Cookies nedan.

Vill du veta hur länge vi sparar dina personuppgifter, ta kontakt med akademiens dataskyddsombud (kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida).

Dina rättigheter

Vill du veta vilka personuppgifter om just dig som KSLA behandlar har du rätt att begära att få tillgång till dessa (s.k. registerutdrag). Din begäran om att få tillgång till dina personuppgifter måste vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av dig själv.
Du har även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

För de personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller intresseavvägning har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Du har rätt att när som helst återkalla helt eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Kontakt till Datainspektionen.

För att nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud (kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida).

Cookies

Denna webbplats använder både permanenta och temporära cookies. De temporära används av vårt webbpubliceringssystem för att upprätthålla kommunikationen mellan din webbläsare och vår webbserver. De försvinner när du stänger av webbläsaren. Permanenta cookies använder vi för att särskilja din webbläsare från alla andra som besöker denna webbplats. De används för webbstatistik genom webbanalystjänsten Google Analytics.

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Google Analytics

Google Analytics använder varaktiga cookies för att kunna analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras på Google Inc.’s servrar i USA. Google använder informationen för att kunna sammanställa rapporter om aktiviteter på hemsidan till oss som äger den. Google kan också överföra informationen till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kopplar inte samman din IP-adress med andra data. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Upphovsrätt

Du har inte rätt att fritt ladda ned och använda bilder från webbplatsen. Vill du utnyttja bilder från vår hemsida, skicka en förfrågan till akademien@ksla.se. Du får citera och vidarebefordra texter som lagts ut på www.ksla.se om du anger källa, men inte använda dem i kommersiellt syfte utan tillstånd eller på sätt som kan skada akademien. Hemsidans design får inte kopieras och användas i andra syften.

Webbläsare

KSLA:s hemsida visas bäst i en modern webbläsare; senaste versionerna av dem hittar du på deras respektive hemsidor. Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera eller Chrome är att rekommendera.

Ansvar

Informationsavdelningen har det övergripande ansvaret för hemsidans innehåll, struktur och design. För ledamotsrummet innehåll svarar även respektive avdelning.

Dataskyddsombud

KSLA:s dataskyddsombud är Jimmy Lyhagen, jimmy.lyhagen@ksla.se.

Frågor och synpunkter

Skicka dina frågor om webbplatsens struktur, funktioner och tekniska förutsättningar och gärna tips och synpunkter till akademien@ksla.se.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.