Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel

Finns det behov av och/eller potentiella mervärden med att utveckla en svensk plattform för samverkan i frågan om antibiotikaresistens? Kan i så fall en sådan plattform bidra till att öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens inom Sveriges livsmedelssektor? Detta var frågor som Axfoundation tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ville ha svar på. Under 2020 genomfördes därför ett gemensamt arbete som kom att ligga till grund för skapandet av Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel.


Problemet

Överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem i livsmedelsproduktionen. Globalt används ca 70 % av all antibiotika till djuruppfödning. Endast 30 % går till hälso- och sjukvård för människor. I Sverige ser det annorlunda ut, här används ungefär 10–15 % till djurhållning. Antibiotikaresistenta bakterier ser inga nationsgränser. Den ökande antibiotikaresistensen är ett globalt problem som Världshälsoorganisationen (WHO) klassat som ett av de tio största hoten mot människors hälsa. Även om Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika i djurhållningen radikalt med bibehållen produktion räcker det inte för att lösa problemet. Insatser måste göras på flera områden och i samverkan mellan olika aktörer för att skynda på arbetet mot antibiotikaresistens.

Insatser

Under 2020 genomförde Axfoundation och KSLA en kartläggning av befintliga nätverk och plattformar samt identifierade centrala aktörer på antibiotikafältet inom Sveriges livsmedelssektor. Dessutom gjordes en behovsanalys via intervjuer samt enkät.

Kartläggningen visade att det finns tydliga behov av att på olika sätt samordna och kraftsamla aktörer över sektorsgränser för att öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens. Djupintervjuer och enkät med totalt närmare 100 aktörer visade tydligt på behovet av stöd inom såväl omvärldsbevakning som i det praktiska arbetet i leverantörskedjan. Dessutom efterfrågades bättre möjligheter att nätverka för att driva förändring. Slutsatserna från detta gemensamma arbete lade grunden till skapandet av Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel.

 

Lösningen

Genom Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel vill Axfoundation och KSLA kraftsamla och samordna bredden av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Under 2021 genomförde plattformen kunskaps- och nätverksseminarier samt startade en leverantörsdialoggrupp kallad Antibiotikadialogen. Plattformen testas och vidareutvecklas initialt under cirka ett års tid och kommer att utvärderas under 2022.

Partners

Plattformen drivs och vidareutvecklas gemensamt av Axfoundation och KSLA. Båda organisationerna bidrar utifrån sina respektive uppdrag med sin kapacitet och sin kompetens. Vi välkomnar varmt alla intresserade att delta i plattformens aktiviteter.

Kontakt

Vill du veta mer om Axfoundation och KSLA:s gemensamma arbete eller delta i någon av aktiviteterna som anordnas är du välkommen att ta kontakt med Linda Cederlund på KSLA, linda.cederlund@ksla.se. Löpande information om seminarier och annat läggs upp på KSLA:s LinkedIn-sida.


Grisar

”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel” vill kraftsamla med en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

 

 


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.