Konsten, människan och landskapet i förändring

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Kungl. Akademien för de fria konsterna (KA) bedriver sedan 2015 ett samarbetsprojekt kring temat Konsten, människan och landskapet i förändring.

Genom samarbetet undersöker de båda akademierna naturliga och mänskliga processer i tid och rum; den långsamma landhöjningen, naturens återhämtning, till exempel efter en brand; men också människors och djurs rörelser genom landskapet, koncentrationen till städer, till större gårdar. Ledamöter från de båda akademierna träffas för att på olika sätt bekanta sig med hur man inom de olika akademierna ser på landskap och hur de undersöker detta.

Det övergripande syftet med samarbetet är att pröva hur två akademier genom sina skilda angreppssätt på landskapets historiska föränderlighet genom olika samarbetsformer kan skapa en ny, delad erfarenhet, d v s befrukta och vidga våra utgångspunkter för att tala om, förstå och erfara landskap.

Att tala om landskap är många gånger att ta ett steg tillbaka. Landskapet blir till en avgränsad helhet. KSLA och KA är tydliga exempel på detta – genom exempelvis landskapsmåleri, kartor, statistik, berättelser och brukningsplaner framträder olika tillvägagångssätt att ringa in platser. Tillsammans utgör väven av olika landskapsperspektiv en viktig del i hur vi tänker och handlar kring bland annat kopplingen mellan människa och natur, hur den har sett ut och hur vi vill att den ska vara.

Arbetsgrupp

Samarbetet bedrivs i olika konstellationer genom diskussioner, exkursioner och seminarier med ledamöter från KSLA (Lena Gustafsson, C-G Wachtmeister, Gunilla Kindstrand, Ulrich Lange, Håkan Tunón, Carola Wingren, Erik Westholm) och KA (Karin Granqvist, Leif Bolter, Anette Senneby, Eva Löfdahl, Ann-Sofi Sidén, Olle Granath, Thorbjörn Andersson).

Ledamöter ur de båda akademierna träffas vid återkommande möten hos KSLA och KA.  Exkursioner i mindre grupper görs då och då, hittills till Uppsala, Upplands Väsby, Barksätter utanför Katrineholm och brandområdet i Västmanland utanför Sala. Ateljébesök görs också.

De båda akademiernas kansli representeras av bibliotekarie Per Eriksson, KSLA, och intendent Elisabeth Alsheimer Evenstedt, KA.

Utåtriktat arbete

Den 12 september 2016 genomfördes ett gemensamt seminarium i Konstakademiens stora hörsal för speciellt inbjudna deltagare. Seminariet gav prov på landskap ur olika perspektiv, i olika skalor, skilda sätt att erfara det liksom hur det kan gestaltas. Där behandlades bland annat:

  • olika typer av ”störningar” i naturen, orsakade av människan men också genom brand;
  • vandrande som ett sätt att erfara landskapet och hur dessa erfarenheter omsätts till ett konstverk;
  • hur performance kan visualisera/gestalta och skapa en ny förståelse för förändrade havsnivåer;
  • hur en ateljé och dess omgivningar och flora med uppbrutna tidsavsnitt och platsangivelser ringar in måleriets praktik;
  • hur landskapen är dess människor, och hur landskapet förändras när människorna försvinner eller ändrar sin praktik men också hur det lever upp genom den moderna folkvandring som migrationen utgör;
  • vattnets kropp, hur i en mening samma vatten finns hela tiden, men hur det ändrar aggregationstillstånd och till följd av detta påverkar våra landskap.