Slam och kretslopp


KSLA

Avloppsslam är en resurs i odlingen. Där finns näringsämnen och strukturförbättrande humusämnen. Idag sprids ungefär 25 procent av slammet från reningsverk på åkermark. Slammet ger möjlighet att sluta kretsloppet mellan stad och land. Men hur fungerar kretsloppet egentligen? Slammet innehåller inte bara nyttigheter utan även oönskade ämnen av olika slag, vilka vi inte vill ha in i odlingssystemen.

Meningarna om jordbrukets slamanvändning är mycket delade och akademien som organisation är varken för eller emot avloppsslam i odlingen. Många lantbrukare är intresserade av avloppsslam efter noggranna avväganden av för- och nackdelar, men det primära ansvaret för slamfrågan ligger inte på lantbruket eller konsumenterna utan hos samhället i stort.

Under våren 2012 ordnade KSLA fyra workshops med följande teman:

  1. Agronomiska perspektiv
  2. Lagar och regler kring slam i Sverige
  3. Oönskade ämnen i slam
  4. Slam och teknik – dagens och morgondagens

Ett slutseminarium hölls den 27  februari 2013.

Slamgruppen har tagit fram en sammanfattning i serien KSLAT, nr 6-2013.

Rapporter kan hämtas nedan. Presentationer kan laddas ner från slutseminarium och från respektive workshop.


Bioeconomy – from pathways to practice

This webinar, on June 6, will investigate different pathways to the bioeconomy,…

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank när det gäller modern växtförädling. Noden samlar…

Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård

Välkommen till öppet hus den 24–25 juli till Enaforsholm Fjällgård! Fjälledare, fotografer,…

Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webbinariet 18 juni tydliggör de problem som finns i ungskogen i norr…