Slam och kretslopp


KSLA

Avloppsslam är en resurs i odlingen. Där finns näringsämnen och strukturförbättrande humusämnen. Idag sprids ungefär 25 procent av slammet från reningsverk på åkermark. Slammet ger möjlighet att sluta kretsloppet mellan stad och land. Men hur fungerar kretsloppet egentligen? Slammet innehåller inte bara nyttigheter utan även oönskade ämnen av olika slag, vilka vi inte vill ha in i odlingssystemen.

Meningarna om jordbrukets slamanvändning är mycket delade och akademien som organisation är varken för eller emot avloppsslam i odlingen. Många lantbrukare är intresserade av avloppsslam efter noggranna avväganden av för- och nackdelar, men det primära ansvaret för slamfrågan ligger inte på lantbruket eller konsumenterna utan hos samhället i stort.

Under våren 2012 ordnade KSLA fyra workshops med följande teman:

  1. Agronomiska perspektiv
  2. Lagar och regler kring slam i Sverige
  3. Oönskade ämnen i slam
  4. Slam och teknik – dagens och morgondagens

Ett slutseminarium hölls den 27  februari 2013.

Slamgruppen har tagit fram en sammanfattning i serien KSLAT, nr 6-2013.

Rapporter kan hämtas nedan. Presentationer kan laddas ner från slutseminarium och från respektive workshop.


KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

29 okt: Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Välkommen till digitalt boksamtal på KSLA om årets viktigaste bok, ”Biologisk…