Växtnoden

Växtnoden är en kontaktpunkt och en informationskälla om modern växtförädling. Forskningen på området är mycket intensiv men debatten om tekniken är också livlig. Vårt syfte är att ge beslutsfattare inom politik, myndigheter och organisationer en aktuell bild av ämnet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom att presentera fakta vill vi skapa en öppen dialog som främjar utvecklingen av en hållbar livsmedelsförsörjning.


Till Växtnodens kommunikation

Till rapporter och inspel

Projektgrupperna


I dagens debatt talas det med rätta om långsiktig hållbarhet

Vi lever i ett högteknologiskt samhälle och det är understundom lätt att glömma att den stora solfångaren fortfarande är våra odlade växter. Hela den mänskliga civilisationen bygger på våra grödor. En vanlig uttolkning av kultur är som bekant att odla.

Och utan odlingar ingen kultur.

Forskningen talar ibland om tre utvecklingsstadier i vår tiotusenåriga historia som odlare. Först lämnade vi jägar- och samlarsamhället och började odla.  Vi lärde oss sakta att tämja de vilda växter som sedan blev grunden för vår försörjning. I den andra perioden började vi ana ärftligheten hos allt levande och kunde hjälpligt förändra egenskaper hos våra olika grödor. Nu befinner vi oss i en tredje epok där vi mera i detalj kan välja vad vi vill gynna hos ris, vete, majs och hirs. Hur mycket vatten de kräver, hur de kan skydda sig mot olika skadegörare och vilka essentiella ämnen de kan producerar.

Den kunskapen kan visa sig vara helt avgörande för hur vi skall klara av att hantera den långsiktiga utvecklingen för mänskligheten, men i högsta grad även för allt annat liv på jorden.

För oavsett vilken befolkningsutveckling som prognosticeras så kommer kraven på en mera humana livsvillkor för alla världen medborgare att ställa mycket höga krav på våra gröna solfångare. Vi måste på alla vis effektivisera den grundläggande process vi kallar fotosyntesen. Det är precis det som alla växtförädlare gjort i tiotusen år. Skillnaden är att idag vet vi så mycket mera om denna enastående och relativt komplicerade syntes. Det är därför paradoxalt att vi de senaste decennierna fått en debatt om just den nya tekniken.

Samtidigt är all forskning beroende av tillit. Tillit hos väljare och tillit hos förtroendevalda. Vi vill därför fortsätta att presentera fakta, försök och rapporter i ämnet på ett transparant vis.

Detta vill vi göra genom att inrätta Växtnoden, en aktiv kunskapsbank för beslutsfattare som här snabbt kan hitta de fakta de söker i frågan om modern växtförädling. Noden samlar och sprider allt det kunnande som finns inom KSLA både när det gäller skogsbruk, jordbruk och trädgård. Akademien har även djupa kunskaper om vattenbruk, landskapsvård och biologisk mångfald. Det kunnandet skall populariseras och distribueras på ett lättillgängligt sätt, via exempelvis poddar och sociala medier.

Sådant arbete har förvisso skett tidigare men just därför är det viktigare än någonsin att vi nu lär av tidigare erfarenheter och håller processen vid liv. Framtiden väntar inte. Klimatförändringarna pågår, liksom jorderosion och trycket av allt flera konsumenter av västerländskt snitt. Det handlar som sagt om hållbarhet och uthållighet.

Sammanfattning om Växtnoden på svenska och engelska finns bifogat (pdf).

 

 


KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.