Växtnoden kommunikation

Växtnoden använder flera kanaler för att återkommande berätta om sin verksamhet och om den utveckling som pågår. Till exempel länkar vi till webbinarier och liknande. Längre fram kommer det också att spelas in poddavsnitt.


Pressmeddelanden

2021


Nyhetsbrev

2022

2021

2020


Aktiviteter

Aktiviteter av intresse som hållits före projektet Växtnodens tillkomst tas också upp här.


Artiklar


Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Livsmedelsförsörjning - en ödesfråga. Dialogträff RIFO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.