Rapporter, inspel och dokumentation

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank för beslutsfattare som söker fakta i frågan om modern växtförädling. Här publiceras dokumentation, rapporter och inspel av olika typer som kan bidra till att förbättra kunskapsläget – även från tiden före projektet Växtnodens tillkomst.


Pressmeddelanden

2021


Regelverk för GMO-sorter m m:


DG Sante, EU:s direktorat för hälsa och säkerhet:


Växtnoden:


Andra aktörer:


KSLA:


Andra akademier:


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.