Rapporter, inspel och dokumentation

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank för beslutsfattare som söker fakta i frågan om modern växtförädling. Här publiceras dokumentation, rapporter och inspel av olika typer som kan bidra till att förbättra kunskapsläget – även från tiden före projektet Växtnodens tillkomst.


Regelverk för GMO-sorter m m:


DG Sante, EU:s direktorat för hälsa och säkerhet:


Växtnoden:


KSLA:


Andra akademier:


Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Livsmedelsförsörjning - en ödesfråga. Dialogträff RIFO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.