Stiftelser


Biblioteksfonden

Stiftelse för särskilda ändamål.

Biblioteksfonden – för förvärv av litteratur, digitalisering, bokvård samt marknadsföring och informationsarbete.

C. F. Lundströms Stiftelse

Fristående stiftelse.

C. F. Lundströms Stiftelse är en fristående stiftelse som KSLA endast administrerar. Stiftelsen lämnar bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till institutioner för vård och uppfostran av barn, för upplysning i nykterhetsfrågor med mera.

Vetenskaplig forskning

Stiftelsen lämnar bidrag

  • för att främja vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar.

Endast forskningsanslag och publiceringsbidrag beviljas, inte resebidrag.

Sociala ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag

  • till institutioner för vård och uppfostran av barn samt för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag.
  • för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning.

Bidrag för sociala ändamål till kan ges till organisationer, föreningar eller motsvarande – inte till privatpersoner. Stiftelsen delar inte ut bidrag för att tillgodose enskilda behov, t ex stöd till personer i ekonomiskt trångmål.

Studiestipendier, bidrag till klassresor eller bidrag till studier utomlands delas inte ut. Inte heller bidrag för deltagande i konferenser, symposier eller kortare utbildningskurser eller till medicinsk forskning.
Bidrag delas inte ut för löpande kostnader, d v s där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en återkommande kostnad.

Ansökan

Ansökningsförfarandet är webbaserat och hanteras av KSLA:s digitala system. För att söka anslag hos C. F. Lundströms stiftelse öppnar systemet 15 december och sista ansökningsdag är 15 januari, då systemet stängs kl. 17.00. Besked kommer mars/april.

Klicka här för att komma till sidan för att skapa konto/ansöka.

Välj vilket ändamål du ansöker om bidrag för – Vetenskaplig forskning eller Sociala ändamål.

När din ansökan är ifylld i ansökningssystemet skriver du ut en blankett enligt anvisningarna. Den ska du skriva under och skicka till KSLA så den är KSLA tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdag.

Ansökan för vetenskaplig forskning måste undertecknas av sökande och handledare/närmaste chef.
Till ansökan för sociala ändamål måste bifogas ett registreringsbevis.
I annat fall betraktas ansökan som ofullständig.

Fyll i ansökan

1. Kontaktuppgifter

För projektet ska anges en sökande som är huvudman för projektet och ansvarig för att slutrapport och ekonomisk redovisning lämnas till KSLA. Ange i första hand arbetsplatsens adress.
Även för ansökan för sociala ändamål måste anges en fysisk person som sökande. Om föreningen, organisationen eller motsvarande står som sökande betraktas ansökan som ogiltig.

2. Projektinformation

Typ av projekt ska anges samt projektets start och sluttid. Projekttiteln ska vara kort och koncis. Det är viktigt att sökande utnyttjar detta utrymme för att ge en klar och koncis, men kortfattad, sammanfattning av ansökans vetenskapliga program.

Sammanfattningen får inte vara längre än att den ryms på tillgängligt utrymme och ska innehålla mål, en beskrivning av materiel och metoder samt redovisning av förväntat resultat och tänkta publikationer etc. Enbart hänvisning till bilaga godtas inte. Ett utförligare forskningsprogram till exempel kan lämnas i bilaga.

3. Övriga projektmedlemmar

4. Budget – personalkostnader

5. Budget – övriga kostnader

I kostnadskalkylen ska sökt belopp specificeras.

6. Budgetkommentarer

7. Andra bidragskällor

8. Bilagor

Till ansökan bifogas kostnadsplan som omfattar hela projektet och inte bara den del till vilken bidrag söks. Sökande ska även ange vilka bidrag som erhållits från eller söks hos annan anslagsgivare.
Bilaga ska vara i pdf-format och maximal storlek är 2 MB. Upp till två bilagor accepteras i systemet.
Till ansökan från föreningar bifogas registreringsbevis som inte är äldre än ett år.

Skicka

Ansökan skickas elektroniskt. Tryck på knappen ”Sänd”. När ansökan är inskickad och registrerad i systemet, skickas bekräftelse per e-post:

—–Original Message—–
From: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien [mailto:noreply@ansokan3d.se]
Sent: xx January 20xx 00:00
To: XXXX YYYY
Subject: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Din ansökan CFS20xx-0000 är nu inskickad.
Your application CFS20xx-0000 has been submitted.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806
113 86 Stockholm
www.ksla.se

______________________

Mer om Carl Frans Lundström, 1823–1917.

Moritz Fraenkel

Stiftelse för särskilda ändamål.

Moritz Fraenkel – för antologiprojektet Jordbruk och Skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studiet av de areella näringarnas geografi och historia.

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond

Stiftelse för belöningar.

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond delar ut belöningar till personer på förslag av landets hushållningssällskap företrädesvis ”för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel”.

Landet har delats in i sex distrikt, vart och ett omfattande fyra län. Hushållningssällskapen inom de distrikt som står på tur för året anmodas att inkomma med förslag på mottagare av belöningen till akademien.

Stiftelsen har tillkommit genom donation av fabrikören Anders Gustaf Wirén 1896, senare kompletterad med medel från Wiréns dotter, Nanna Bergmansson 1916.

Regionala belöningar ur Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond och Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond.

Stiftelsen A.W. Bergstens donation

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen A.W. Bergstens donation – delar till jordbrukets bästa ut resestipendier, belöningar eller understöd i annan form för att väcka håg och intresse för jordbruket hos yngre eller äldre svenska medborgare eller ekonomiska sammanslutningar av medborgare som har inriktat sitt livsarbete på jordbruksbranschen eller därmed närbesläktad näring. Bidrag kan även lämnas till understöd av forskningsarbete i lantbruksvetenskapliga ämnen.

Stiftelsen har tillkommit genom testamente 1922 av grosshandlaren Alexander Wilhelm Bergsten.

A. W. Bergstens pris
Enaforsholm

Stiftelsen Adolf Dahls fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Adolf Dahls fond – lämnar bidrag till jordbrukets förkovran, företrädesvis för befordrande av baljväxtodlingen som bidrag till understöd för forskning och upplysningsverksamhet.

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond – lämnar bidrag till hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruksområdet samt till publicerande av skrifter i dithörande ämnen, men kan även användas till andra ändamål.

Stiftelsen Akademiens Nilsson-Ehle-medalj

Stiftelse för belöningar.

Stiftelsen Akademiens Nilsson-Ehle-medalj – delar högst vart tredje år ut medalj till förtjänt person för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom professor Herman Nilsson-Ehles forskningsområden, nämligen genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.

Av reserverad avkastning skall vad som återstår sedan medaljkostnader blivit täckta användas till forskningsunderstöd för ämnen inom genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.

Nilsson-Ehle-medaljen instiftades 1951.

Nilsson-Ehle-medaljen

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond – lämnar bidrag till befordrande av luzernodlingen i landet och främst i dess mellersta delar, samt för forskning beträffande husdjurens utfordring och vård.

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond – delar vart tredje år ut ett resestipendium för studium av lantbrukets byggnader inom eller utom landet. Stipendiet ska i första hand delas ut till arkitekt eller ingenjör med särskilt intresse för byggnadernas utformning, med hänsyn till såväl nyttjande av nyare byggnadsmaterial som till gårdsbildens estetiska intryck och gårdsbebyggelsens infogande i landskapet. Stipendiet kan även tilldelas studerande vid teknisk högskola för resor vid utförandet av examensarbete inom det åsyftade ämnesområdet.

Stiftelsen Anders Elofsons fond

Stiftelse med egen styrelse.

Stiftelsen Anders Elofsons fond – främjar forskning inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnesområden genom understöd till forskningsarbeten eller studieresor eller annat ändamål som är ägnat att främja den vetenskapliga forskningen inom fonderna områden.

Stiftelsen Axel Melanders fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Axel Melanders fond – delar ut stipendier åt yngre lantbrukare, som genomgått högre lantbruksskola och som önskar studera lantbruksfrågor inom eller utom landet.

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond – lämnar bidrag till stipendier antingen för trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska studier i utlandet eller för genomgående av fullständig kurs vid SLU Alnarp eller annan statlig högre svensk trädgårdsundervisningsanstalt.

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond – främjar vetenskaplig undervisning och forskning.

Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond

Stiftelse för varierande ändamål.

Fonden ska användas till vetenskaplig forskning om och till seminarier kring äganderättens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Medel må även användas till vetenskaplig forskning inom och till seminarier kring vattenbruket.

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds fond – främjar befordrandet av ändamålsenliga och för smakfull enkelhet utmärkta lantbruksbyggnader.

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond – delar ut resestipendium till person som utexaminerats från Ultuna/Alnarp (SLU) och som genom utmärkta teoretiska betyg och särdeles god praktisk fallenhet och någon yrkeserfarenhet förefaller akademien förtjänt av det.

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond – främjar och stimulerar intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel i Sydsverige. Stipendier delas ut årligen till unga män, som i i utbildningssyfte önskar studera skogsskötsel som kan vara till nytta för sydsvenska förhållanden.

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg – lämnar bidrag till forskning angående de bästa metoderna för markvård och trädgårdsskötsel vid småbruk.

Stiftelsen Georg och Greta Borgströms Donationsfond

Stiftelse för belöningar.

Stiftelsen Georg och Greta Borgströms pris – delar vartannat år ut en penningsumma till förtjänt person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda, d v s med verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna.

Priset instiftades 1997.

Georg och Greta Borgströms pris

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond – främjar skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige.

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond

Stiftelse för belöningar.

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond – delar på förslag av skolans ledning ut stipendium till elever från Himmelstalundsgymnasiets avgångsklass i det treåriga naturbruksprogrammet med inriktning trädgård. Stipendiet tilldelas elever ”som visat utmärkt gott uppförande och ådagalagt synnerlig flit såväl under studierna som i det praktiska arbetet samt därjämte visat sig äga framstående kunskaper i trädgårdsyrket”.

Stiftelsen tillkom genom donation 1919 av f. trädgårdsdirektören, Gustaf Lind, vid akademiens dåvarande trädgårdsskola vid Experimentalfältet. Skolan flyttades sedermera till Norrköping och övertogs av Östergötlands läns landsting. Namnet är nu ändrat från Statens Trädgårdsskola till Himmelstalundsskolan.

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond – främjar forskning och utbildning till gagnande av svensk lantbruksnäring.

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden – lämnar bidrag till vetenskaplig forskning, företrädesvis med anknytning till de mindre jordbruksföretagarnas problem.

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond – lämnar bidrag till person, företag och/eller institution för befordran av svenska jordbrukets utveckling och förkovran.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation
Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier för två år till behövande och arbetsamma elever vid SLU Ultuna (tidigare Ultuna lantbruksinstitut) eller eventuell annan högre undervisningsinstitution för lantbruket som kan komma i dess ställe.

Stiftelsen Jacob A. Letterstedts resestipendiefond

Fristående stiftelse.

Stiftelsen Jacob A. Letterstedts resestipendiefond är en stiftelse som förvaltas av Kungl. Vetenskapsakademien. Stiftelsen delar ut stipendier för resor utomlands till svensk medborgare, 25–40 år, som med framgång sysselsatt sig med lantbruk o d. KSLA delar ut stipendiet inom sina verksamhetsområden endast vart sjätte år.

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond – främjar internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden.

Stiftelsen Marie-Josephine Guillaumes fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Marie-Josephine Guillaumes fond – lämnar bidrag till upplysningsverksamhet rörande djurskydd.

Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation Barksätters egendom

Stiftelse för särskilda ändamål.

Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation Barksätters egendom – bevarar egendomen i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning inom jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel.
Barksätters egendom

Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond

Stiftelse för belöningar.

Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond – delar ut belöningar till personer på förslag av landets skogsstyrelser ”för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården”.

Landet har delats in i sex distrikt, vart och ett omfattande fyra län. Skogsstyrelserna inom de distrikt som står på tur för året anmodas att inkomma med förslag på mottagare av belöningen till akademien.

Stiftelsen bildades genom gåvobrev av brukspatron Nils Petter Hallén 1823.

Regionala belöningar ur N. P. Halléns donationsfond.

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Ur Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond delas varje år ut akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning. Den går till person, som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola.

Ur stiftelsen går också medel ut som premier och belöningar till lantbrukets och trädgårdsskötselns m.m. uppmuntran. Stiftelsen lämnar även bidrag till person för utveckling av lantbruk, trädgårdsskötsel eller biodling, liksom ekonomiskt stöd till doktorand- eller postdokstudier i Sverige eller utomlands inom området hortikultur.

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond – delar ut resestipendium till en svensk forskare – företrädesvis graduerad – som bedriver forskning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem. Undantagsvis delas stipendium ut till två sökande. Resan ska gå till en eller flera utländska vetenskapliga institutioner, där stipendiaten ska bedriva forskning eller studier inom nämnda ämnesområde.

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

Stiftelse för belöningar.

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond – delar ut stipendier till studerande vid Lantbrukshögskolan, nuvarande SLU, för utbildning till agronom eller hortonom.

Stiftelsen bildades genom gåvobrev av bergsrådet Johan Lorentz Aschan 1851.

Stiftelsen S.O. Berg och Fajer Fajersons fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen S.O. Berg och Fajer Fajersons fond – främjar svensk växtodling.

S. O. Berg och Fajer Fajerssons pris

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering – delar ut stipendium till en eller undantagsvis flera sökande för studier inom eller utom Sverige av frågor som bedöms vara av betydelse för utvecklingen på mekaniseringsområdet.

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Stiftelse med egen styrelse.

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning – sprider och understödjer en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel- och kalkningsmedel för att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat inom jord- och skogsbruk. Resestipendier och anslag kan sökas av såväl forskare som verksamma jord- och skogsbrukare. Medel kan även sökas för examensarbeten.

Stiftelsens styrelse har beslutat att det från och med 2024 ska vara möjligt att söka finansiering löpande för driftskostnader för examensarbeten. Resultaten från denna typ av projekt kan förväntas vara användbara i framtida större projektansökningar.

Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond, SLO-fonden

Stiftelse med egen nämnd.

Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond, SLO-fonden – verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.

Fonden grundades 1971 i i samband med att ett ömsesidigt försäkringsbolag, som svarade för försäkring av arbetskraft inom jord- och skogsbruket, upphörde när det statliga sjukförsäkringssystemet trädde i kraft och ersatte den typen av försäkringsskydd.

Fondens nämnd består av fem ledamöter; två utses av KSLA, två av LRF och en av Svensk Maskinprovning.

Ur Stiftelsen SLO-fonden brukar anslag och stipendier utlysas två gånger per år: ansökan senast 1 april och ansökan senast 1 november.

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

Stiftelse med egen styrelse.

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder – lämnar bidrag till resor för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden, företrädesvis för resor utomlands.

Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsens medel ska användas till kvalificerad, oftast forskningsbaserad, framtidsinriktad initiativverksamhet inom akademiens verksamhetsområde, det vill säga jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Företräde ges för arbete med ett brett landsbygdsperspektiv, bland annat kulturfrågor. Avkastningen ska inte användas till investeringar i fasta anläggningar. Framgångsrik förvaltning av stiftelsen kan betyda att den årliga avkastningen står på tillväxt periodvis medan större insatser kan bli viktiga då och då. Det är donatorernas önskemål att betydelsen av initiativen får avgöra när anslag ska ges.

Svenska Lantbruksveckans fond

Stiftelse med egen nämnd.

Ska under minst 10 år främja de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten.

Svenska Lantbruksveckan tillkom på initiativ av SLR-ordföranden Hugo Hamilton och kanslirådet Hugo Tigerschiöld år 1911 och var en ideell förening. Efter att lång tid ha varit ett oumbärligt, självfinansierande och ideellt arbetande nätverk med som mest samverkande organisationer och föreningar på 1970-talet, sjönk aktivitetsnivån i takt med omvärldsförändringar och den utveckling som näringen genomgick. I augusti 2006 upplöstes den ideella föreningen Lantbruksveckan och Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond inrättades, där den ideella föreningen efterlämnade en förmögenhet på 6 590 242 kronor till KSLA att förvalta.

För beredningen av stiftelsens beslut om bidrag ska KSLA biträdas av en nämnd, med en ordförande, utsedd av KSLA, samt högst sju ledamöter som godkänts av Lantbrukarnas riksförbund. Gruppen av ledamöter består av max tre personer från LRF och en vardera från SLU, Gröna arbetsgivare, Hushållningssällskapet och LRF Mjölk. KSLA:s kollegium stadfäster sammansättningen av nämnden. Akademisekreteraren är sekreterare i nämnden.

Svenska Lantbruksveckans fond utlyser årligen anslag som stöd för gröna innovativa projekt med sista ansökningsdag i början på maj.

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling

Stiftelse med egen styrelse.

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling – stödjer verksamhet inom växtförädling och växtförädlingsforskning som inte kan få stöd på annat sätt.

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling bildades 2007 genom sammanläggning av Sveriges Utsädesförenings Jubileumsfond, Inga och Erik Åkerbergs fond för växtförädlingsforskning, Hildur och Åke Åkermans Stipendiefond och Sveriges Oljeväxtodlares Centralförenings fond. Kammarkollegiet godkände den nya stiftelsen den 16 februari 2007.

Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet

Stiftelse för varierande ändamål.

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, förädling, odling och produktutveckling genom att utdela ett penningpris till person(er) som gjort särskilt framstående insatser inom växtområdet samt under samma år anordna ett seminarium. Minst hälften av stiftelsens nettoavkastning ska utgå som bidrag till vetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.