Fristående stiftelser

C. F. Lundströms Stiftelse

är en fristående stiftelse som KSLA endast administrerar. Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare

  • för att främja vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar,
  • till institutioner för vård och uppfostran av barn samt för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag (anslag ges inte för att tillgodose enskilda behov utan till skolor, ungdomsgårdar och liknande institutioner eller organisationer)
  • för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning.

Anslag/stipendium ur C. F. Lundströms stiftelse

Stiftelsen Jacob A. Letterstedts resestipendiefond

är en stiftelse som förvaltas av Kungl. Vetenskapsakademien. Stiftelsen delar ut stipendier för resor utomlands till svensk medborgare, 25–40 år, som med framgång sysselsatt sig med lantbruk o d. KSLA delar ut stipendiet inom sina verksamhetsområden endast vart sjätte år.